Hing ang amăng hrơi: 26/12/2020

VOV4.Jarai - To\ tui wai lăng kjăp mơnuih mut nao rai dêh c\ar hăng jec\ amec\ pơc\rang lăng kiăng kơ ta` [uh djuai virus SARS CoV2 phrâo tơdah [uh amăng dêh c\ar ta. Anai le\ tơlơi git gai mơng Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao, lơ\m git gai jơnum Khua mua khul git gai dêh c\ar amăng pơgang klin Covid-19 pơphun tlam tom brơi (25/12), [ơi {irô kơnuk kơna.

Tui pơsit blung a, djuai virus djuai phrâo ngă kơtang 0,4 wo\t. Hro\m hăng anun, mơnuih [ă virus djuai phrâo ta` [iă djuai hơđăp hăng amra ngă lar hyu klin Covid-19 truh pơ 70%. Đ^ pơhiăp pơđut mông jơnunum, Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam rơkâo ding jum ling tơhan wai lăng kjăp mơnuih mut nao rai lo\n ia tui jơlan giăm guai, pơhlôm abih bang mơnuih lêng kơ pơc\lah kiăo tui lăng hlâo kơ mut rai dêh c\ar Việt Nam.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương