Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai-Tlam tom brơi, lơ 2/6, klah ]un [ơi mông jơnum lok blan 5, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi, Việt Nam hơmâo tơlơi gêh gal ru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam klă hloh kơ dêh ]ar pơko\n lơ\m dưi pơgăn laih klin kheng.

 

Lăi pơtong, jơlan hơdră mơ\ng kơnuk kơna mơne] mă tơlơi gêh gal, pơtrut bruă mă phun, yom, pơđ^ kyar kơtang amăng tơlơi bơwih [ong huă [ơi hơdôm [on prong pơprong pô ba jơlan hlâo.

 

Khua dêh ]ar pơtrun hiăp kơ djop tơring ]ar, anom bruă kơtưn ngă giong tơhnal pơkă. Amăng blan 5, kơnuk kơna ngă hră pơtrun, jơlan hơdră pơsir h^ tơlơi tơnap tap, do\ gun amăng bruă mă, djru pơtrut tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam, wơ\t hăng brơi bưp djop sang bruă bơwih [ong huă s^ mơdrô, amăng anun ngă hră pơtrun mrô 84 kơ bruă pơsir, pơtrut pơkra ming gơnam s^ mơdrô, pơtrut mă yua prăk ]an amăng bruă dêh ]ar hăng pơgang hơđong tơlơi rơnuk rơnua mơnuih mơnam lơ\m hrơi blan klin kheng Covid 19 aka [u abih sit nik.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: