Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

 

VOV4.Jarai - Lơ 2/12, Khua mir sir phrâo dêh ]ar Mi ơi Joe Biden sit nik pơ[uh grup khua wai lăng tơlơi bơwih [ong amăng kơnuk kơna pơgi kơdih anai. Hră c\ih anăn khua mua djru bruă bơwih [ong amra djru ru\ pơdong glăi tơlơi bơwih [ong dêh ]ar Mi lơ\m glăk glăm ba tơlơi răm rai kơtang yua klin Covid-19 ngă.

 

Khua ding jum prăk kăk hơmâo jao kơ yă Janet Yellen. Yă Jenet, 74 thun, amra jing đah kơmơi blung a ngă khua amăng bruă yôm amăng 231 thun pơdong ding jum prăk kăk. Dua c\ô khua gơgrong bruă yôm pơko\n dong hơmâo jao kơ mơnuih [on sang Mi djuai phun `u mơng kual Ơi Ju\. Anun le\ Kơ-iăng khua ding jum prăk kăk ơi Wally Adeyemo, hăng Khua Khul pơphô bruă bơwih [ong yă Cecilia Rouse.

 

Ơi Biden ăt ruah yă Neera Tanden ngă khua Anom bruă Wai lăng hăng Prăk kăk. Yă Tanden amra jing đah kơmơi kl^ hơtăm blung a hăng jing mơnuih dêh ]ar Mi djuai phun mơng Nam Á blung a git gai anom bruă anai.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương