Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir Hàn Quốc ơi Moon Jae-in lơ 18/1 pơphun jơnum hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo amăng ako\ thun [ơi {irô Khua mir sir hăng lăi pơthâo kơ tơlơi pơm^n bơdjơ\ nao bruă ngă tơnap tap amăng kơđi c\ar, tơlơi bơwih [ong huă hăng pơgang klin kheng. Anai le\ mông jơnum hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo amăng ako\ thun, Jơnum lăng yôm phăn tui Phiah phiăn Hàn Quốc hơmâo pơphun bưp [ô| mơta hăng lăng nao rai amăng tivi. Kơ tơlơi rô nao rai hăng Triều Tiên, Khua mir sir Hàn Quốc brơi thâo Khua git gai dêh c\ar Triều Tiên ơi Kim Jong-un pơdah pran gơgrong kiăng pơhlôm rơnuk rơnua, pơc\rông sai nao rai hăng lui h^ put ayuh.

 Khua mir sir ơi Moon Jae-in ăt pơdah tơlơi c\ang rơmang amăng tal rai c\uă dêh c\ar Hàn Quốc mơng ơi Kim Jong-un amra pơphun ‘’amăng sa hrơi pơ anăp anai’’ tơdah hơmâo tơlơi tu\ ư hro\m. Kơ bruă nao c\uă dêh c\ar Hàn Quốc mơng Khua mir sir Khac\ ơi Tập Cận Bình, Khua mir sir ơi Moon Jae-in pơsit amra gir run kiăng kơ pơphun ta` hloh tơdơi kơ klin Covid-19 plai [iă hro\m hơdôm tơlơi gal pơko\n amra ako\ pơjing amăng thun anai.

Siu Đoan: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương