Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

VOV4.Jarai - Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin tom brơi lơ 3/7 pơdah pran đăo gơnang le\ bruă c\ih pơkra glăi phiah phiăn laih rơgao hluai tui tơlơi kiăng mơng mơnuih [on sang.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi hăng khul khua mua c\ih pơkra tơlơi phiăn, Khua mir sir ơi Putin sa wo\t dong pơpu\ bơni mơnuih [on sang hơmâo ruah djơ\ hăng tơlơi gơgrong mơng [ing gơ`u.

 

Khua mir sir brơi thâo tơlơi dong yua kơ bruă c\ih pơkra glăi tơlơi phiăn, pơdah pran gum pơgôp mơng mơnuih [on sang dêh c\ar Nga yua kơ pơgi kơdih hăng pơđ^ kyar dêh c\ar Nga.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: