Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

 

VOV4.Jarai - {ơi mông jơnum lăng amăng tivi lơ 2/12, Khua mir sir dêh ]ar Nga ơi Vladimir Putin git gai kơ Kơnuk kơna Nga tlâ|o jrao pơgang Covid-19 [rơi lu mơnuih amăng rơwang hrơi tơjuh pơ anăp. Pơhiăp amăng mông jơnum lăng nao rai alăng tivi, Khua mir sir ơi Vladimir Putin brơi thâo, dêh ]ar Nga pơkra hơmâo rơbêh 2 klăk liêu vaccine pơgang Covid-19.

 

Tơlơi anai brơi dêh ]ar Nga dưi tlâ|o jrao pơgang tơdah [u dưi tlâ|o [ơi đơr hơr anih le\ tlâ|o brơi lu mơnuih. Khua mir sir dêh ]ar Nga ơi Vladimir Putin brơi thâo mơn, pô hơmâo tlâ|o jrao hlâo le\ [ing amu` [ă kman hloh kah hăng mơnuih mă bruă gah ia jrao hăng [ing nai pơtô. Ơi Putin lăi, anom bruă pơkra mă mok hăng sang ia jrao prăp lui giong laih bruă tlâ|o jrao brơi lu mơnuih.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương