Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

VOV4.Jarai - Khua mua pơ ala mơnuih [on sang gơnong dlông dêh ]ar Mi phrâo pơsit tơlơi phiăn bơtơhmal kơ khua mua dêh ]ar Khac\ pơhu\i kơ tơlơi dưi wai lăng mă pô mơng Hong Kong.

 

Tơlơi phiăn anai sit nik hơmâo khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar Mi pơsit hrơi tom brơi lơ 2/7 hơmâo ping gah Dân chủ hăng Cộng hoà do\ng yua.

 

Tơlơi phiăn kiăng bơtơhmal khua mua dêh ]ar Khac\ pơgăn tơlơi dưi wai lăng mă pô mơng Hong Kong ăt kah hăng hơdôm anom bruă prăk kăk ngă [ong hro\m hăng [ing anai.

 

Tơlơi phiăn amra hơmâo Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump k^ hlâo c\i pơsit jing tơlơi phiăn.

 

Anai le\ sa amăng hơdôm bruă hơngah mơng Mi [ơi anăp bruă dêh ]ar Khac\ mă yua tơlơi phiăn rơnuk rơnua lo\n ia hăng Hong Kong.

Siu H’ Mai: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: