Hing ang amăng hrơi: 21/9/2020

 

 

VOV4.Jarai - Yu\ tơlơi git gai mơng Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân, Khul khua pơ ala mơnuih [on sang hơdôm boh dêh ]ar Đông Nam Á tal 41 (iâu le\ AIPA 41) pơphun jơnum lăng nao rai amăng tivi klă hiam laih. Hơdôm tơlơi pơtrun [ơi mông Jơnum AIPA 41 le\ atur yôm pơphăn kiăng hơmâo hơdră pơtom hiăp phrâo amăng khua mua pơ ala mơnuih [on sang kual ASEAN pơgi kơdih anai. {irô khua pơ ala mơnuih [on sang Việt Nam amra hro\m hăng [irô khua pơ ala mơnuih [on sang hơdôm boh dêh ]ar pơjing Tơlơi hơmâo phrâo mơng AIPA, ba AIPA yak nao c\răn pơđ^ kyar phrâo.

 

Jơnum khua mua AIPA 41 hơmâo pơphun giong 6 wơ\t jơnum, bơkơtuai tơpă, hơmâo tơlơi tu\ yua kơ hơdôm tơlơi hơmâo hro\m amăng ASEAN hăng AIPA. Jơnum khua mua AIPA 41 hơmâo ngă giong abih bang hơdôm tơlơi jao amăng Jơlan hơdră jơnum.

 

Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân le\, Jơnum khul khua AIPA tal 41 le\ yak nao to\ tui yôm kiăng AIPA dưi ngă tui tơlơi git gai, tơlơi gơgrong bruă mơng pô, anun le\ pơtrut đ^ tơlơi ngă hro\m, gum pơgôp, thâo hluh nao rai, rô nao rai kơjăp kơplah wah Khua mua pơ ala mơnuih [on sang hơdôm boh dêh ]ar ASEAN hăng gum hro\m tom Kơnuk kơna hơdôm boh dêh ]ar ASEAN amăng bruă pơjing kual rơngai, hơđong kơjăp, yua tơlơi klă hiam kơ abih bang mơnuih [on sang.

 

Mông jơnum thâo rơđah bruă kơđi ]ar, rơnuk rơnua [ơi ro\ng lo\n tơnah hăng amăng kual hơmâo lu tơlơi ngă tơnap, pơplih ta`. Hơdôm boh dêh ]ar lêng bưp tơlơi rơnuk rơnua hơmâo mơng hơđăp kah hăng kơđi ]ar, ling tơhan, hăng tơlơi rơnuk rơnua phrâo hơmâo pơko\n, hro\m hăng klin Covid-19 le\ hơdôm tơlơi lông prong kơ bruă pơđ^ kyar mơng rim boh dêh ]ar.

 

“Kho\m pơđ^ hloh dong pran jua gum pơgôp, pơđ^ kyar pơtom hiăp nao rai, ngă tui tơlơi phiăn jar kmar, gum hro\m pơjing kual ASEAN pơlir hơbit hăng dưi hơdip hro\m hăng tơlơi pơplih phrâo, sa kual mơnuih [on sang pơdong, mă bruă yua mơnuih [on sang, mă mơnuih [on sang yơh phun, laih dong pơpu\ tơlơi dưi wai lăng lo\n ia”.

 

 

Khua mua Việt Nam nao pơhmư\ mông jơnum mơng Jơnum min Pơphun bruă.

 

Kơ tơlơi bơwih [ong huă, AIPA 41 hơmâo pơdah pran jua gir ngă hro\m kiăng djơ\ hro\m amăng tơlơi phiăn, hơdră bơwih [ong, s^ mơdrô kiăng ru\ pơdong glăi tơlơi bơwih [ong huă, tuai hyu ngui tơdơi klin Covid-19, laih dong amra djru kơ ASEAN k^ Hră pơkôl ngă hro\m bơwih [ong abih bang RCEP amăng thun 2020.

 

Rơngiao kơ anun, AIPA 41 ăt lăng yôm bruă wai lăng arăng ngă tui tơlơi pơkôl jar kmar, amăng kual kơ bruă s^ mơdrô, tuh pơ alin hăng lăi anai le\ tơhnal yôm kiăng pơtrut mut hro\m abih bang ASEAN hăng kơplah wah ASEAN hăng [ing go\p. Kơ bruă gru grua boh thâo, mơnuih mơnam, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang yă Nguyễn Thị Kim Ngân brơi thâo:

 

“Jơnum khua mua AIPA 41 brơi [uh tơlơi pơmin dưi kiăo tui tơlơi hơmâo phrâo hluai tui hơdôm tơlơi pơc\eh phrâo yôm amăng bruă ngă hro\m [irô khua pơ ala mơnuih [on sang ASEAN kah hăng: pơtrut đ^ ngă hro\m gah tơlơi phiăn pơgang pơgăn ma tuý; biă `u tơlơi rô nao rai kơ boh thâo gru grua, pơtô hrăm yua tơlơi pơđ^ kyar hơđong kơjăp; pơđ^ tui tơlơi thâo hluh abih bang kơ bruă pơtô hrăm, yua dah pơtô pơhrăm le\ pơkhuă blung a pok rai mơnuih mă bruă rơgơi”.

 

Tơlơi yôm phara mơng Jơnum khua mua AIPA 41 le\ bruă pơđ^ tui mrô khua mua hlăk ai mơng AIPA nao jơnum hro\m hăng bruă pơdong kual ASEAN. Rơđah biă `u, pơphun jơnum khua mua hlăk ai AIPA rim thun kiăo tui mông Jơnum khua mua AIPA. Pơhiăp pơđut mông jơnum, ha wơ\t dong Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân pơsit tơlơi truh kih mơng Jơnum AIPA 41:


“Hơdôm hră pơ-ar hơmâo pơsit le\ atur ngă bruă yôm kiăng [ing ta gum pơmin kơ Tơlơi pơplih phrâo kơ bruă pơtom hiăp [irô khua pơ ala mơnuih [on sang kual ASEAN pơgi kơdih anai, c\i ngă lơphet 45 thun pơdong AIPO/AIPA amăng 2 thun pơ anăp. Khua mua pơ ala mơnuih [on sang Việt Nam amra hro\m hăng [ong gih pơjing Tơlơi pơplih phrâo anai mơng AIPA kiăng ba AIPA yak nao c\răn pơđ^ kyar phrâo, sit nik, tu\ yua hăng pơlir hơbit hloh hăng ASEAN”.

 

Pơđut mông Jơnum khua mua pơ ala mơnuih [on sang hơdôm boh dêh ]ar Đông Nam Á tal 41, pơ ala kơ {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hăng mơnuih [on sang Việt Nam, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân bơni kơ bruă gum djru mơng khua mua pơ ala mơnuih [on sang AIPA hăng Khua mua pơ ala mơnuih [on sang Việt Nam kiăng ngă giong tơlơi gơgrong bruă ngă Khua AIPA hăng Khua Khul khua mua AIPA 41; bơni kơ {irô khua pơ ala mơnuih [on sang, khua mua pơ ala mơnuih [on sang hơdôm boh dêh ]ar, khua mua hăng mơnuih [on sang amăng kual kơ tơlơi khăp [u-eng kơ {irô khua pơ ala mơnuih [on sang Việt Nam, lo\n ia hăng ană mơnuih Việt Nam hăng tơlơi ngă hro\m jai hrơi tu\ yua klă hiam pioh kơ Việt Nam.

VOV 1: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương