Hing ang amăng hrơi: 27/10/2020

VOV4.Jarai - Pơphun mơng lơ 20/10, 4 sop Hră ]ih bruă jơnum lăi pơthâo kơ Jơnum tal 13 dưi lăi pơthâo. Hrom hăng tal Jơnum Khua pơ ala mơnuih [ôn sang, lu tơlơi gum pơhiăp Khua pơ ala mơnuih [ôn sang hmâo gum pơhiăp hăng pran jua tơpă sit kơ hră ]ih bruă jơnum mơng Ping gah.

 

{ing khua pơ ala lăi rơđah, hră ]ih pơkra bruă jơnum mơng Ping gah khom dưi pơdah bruă pơpha ngăn rơnoh, amăng anun mơnuih mă bruă thâo kơja\p, hrom hăng anun djru pơdo\ng sa khul mơnuih mă bruă abih pran jua kơ bruă lo\n ia hăng mơnuih [ôn sang.

           

Hăng bruă gơgrong mơng khua pơ ala mơnuih [ôn sang, khua pơ ala Đỗ Văn Sinh, gru\p mơng tơring ]ar Quảng Trị lăi le\: [ing khua pơ ala mơnuih [ôn sang amra bơkơtuai kiăng pơdah pran jua ]ang rơmang mơng mơnuih [ôn sang.

 

Hơdôm tơlơi gum hơgo#p mơng Khua pơ ala mơnuih [ôn sang amăng tal jơnum lok 10 amra jing phun than anăp nao pơđ^ kyar hơđong hăng kơja\p:

           

“Yôm phăn hloh ră anai le\ [ing ta khom pơdo\ng sa glông bruă kơđi ]ar kơja\p hăng rơguăt hăng hluai tui anun kiăng [ing ta hmâo sa khul mơnuih apăn bruă abih pran jua bơwih kơ bruă mơnuih [ôn sang.

 

Kiăo tui anun dong le\, sa bôh yôm phăn anun le\ hmâo hơdôm tơlơi pơsit jơlan gah kiăng pơđ^ kyar bơwih [ong mơnuih mơnam amăng rơnuk phrâo amăng bruă mă phrâo hăng sa rơnoh đ^ kyar klă hloh ta` hloh.

 

Kâo ]ang rơmang [ing khua pơ ala [ing ta amra gum hơgo#p klă hloh hăng gơgrong hloh kiăng [ing ta dưi ]ih tơbiă sa tơlơi pơtrun pơsit lăi pơthâo amăng mông Jơnum tal 13 truh kih”.

           

Djơ\ hrom hăng tơlơi pơmin anai, khua pơ ala Trương Minh Hoàng, gru\p tơring ]ar Cà Mau đăo gơnang [ing khua pơ ala mơnuih [ôn sang amra hmâo hơdôm tơlơi gum pơhiăp dơlăm djru kơ hră ]ih pơkra bruă Jơnum mơng Ping gah:

           

“Khua pơ ala mơnuih [ôn sang mơng [ing ta lu `u le\ mơnuih ping gah hăng [ing anai hmâo ruah laih phun than `u.

 

Yua anun hơdôm tơlơi gum pơhiăp gum hơgo#p mơng [ing khua pơ ala hmâo tơlơi pơmin hăng ruah mă mơng hơdôm tơlơi gum pơhiăp, pơke\ hrom hăng khua pơ ala kơ mơnuih [ôn sang, [u djơ\ kơnong kơ hăng sa ]ô mơnuih ping gah ôh mơ\ do# pơke\ hrom hăng tơlơi hơd^p mơda hăng rơnoh hơd^p mơda mơng mơnuih [ôn sang dong.

 

Yua anun, kâo pơmin lom mă tơlơi gum pơhiăp mơng khua pơ ala gum hơgo#p kâo pơmin amra hmâo tơhnal klă hăng lu tơlơi gum pơhiăp amra lăi rơđah hăng pơblang tơlăm to\ng ten. Anai ăt le\ tơlơi pơhing amra jing sa phun than kiăng ruah mă pioh gum pơhiăp.

 

Yap wot amăng bruă mă kiăng pơđ^ kyar bơwih [ong, bruă pơdo\ng Ping gah hăng yap wot amăng gum hơgo#p yua kơ ngă tui bruă wai lăng, tơlơi pơkă Ping gah hăng yap wot amăng bruă pơdo\ng gru\p mơnuih apăn bruă”.

           

Đing nao gum pơhiăp kơ hră ]ih pơkra hơdôm Hră pơ-ar mơng Ping gah kơ pơpha ngăn rơnoh, amăng anun mơnuih mă bruă kơja\p jing yôm phăn hloh, khua pơ ala Lê Thanh Vân, Jơnum min prăk kak, Sang prăk mơng Khua pơ ala mơnuih [ôn sang lăi le\: Mơnuih mă bruă kơja\p anun le\ mơnuih amăng khua git gai wai lăng, amăng kơsem min bôh thâo phrâo, bruă mă hăng tơhnal hre] bruă amăng gum hrom:

           

“{ing ta ră anai le\ akă đing nao ôh bruă pơpha mơnuih apăn bruă tui rim bruă, kiăng pơpha brơi djơ\ hăng bôh thâo. Mơnuih mă bruă kơja\p yôm phăn [ơi: Mơng khul anai phun pơ]eh phrâo rai hơdră bruă, djơ\ jơlan gah djơ\ tơlơi phiăn pơkă, kiăo tui rơnuk phrâo.

 

Dong mơng khul mơnuih anai ăt jing tơlơi pơkă jing hơdôm tơlơi pơkôl pơsit tơlơi phiăn kiăng pơphun ngă tui. Gơ`u jing hơdôm mơnuih mơ\ pơphun ngă tui klă hloh, anai le\ ano# kơja\p mơnuih mă bruă.

 

Kâo kiăng mơ-^t truh pơ\ anun le\ bruă ruah mă gru\p mă bruă Ping gah sit nik thâo rơgơi, pơdah rơđah sit nik jing bôh thâo klă mơng djuai ania phrâo dưi ]ung ba lo\n ia đ^ kyar”.

           

Tui hăng [ing khua pơ ala, amăng hră pơ-ar Jơnum tal 13, lom ba tơbiă tơlơi truh dưm kơnar mơnuih mơnam le\ khom yap nao bôh than dưm kơnar samơ\ [u djơ\ hơdư\ hor ruah mă ôh. Khua pơ ala Bùi Sỹ Lợi, gru\p tơring ]ar Thanh Hoá rơkâo:

           

“Lom pơđ^ kyar le\ tơlơi dưm kơnar mơnuih mơnam khom ngă tui sa tơlơi pơkă mơng Phiah phiăn. Anun le\ pơhlôm tơlơi dưi djơ\ phiăn mơng ană mơnuih.

 

Yua anun, lom ană mơnuih kiăng ]ơkă mă tơlơi dưi le\ khom hmâo bruă mă, [u dưi hơdư\ kiăng ruah mă tui hơdră mơ\ mơnuih [ôn sang kơnong pơmin truh tơlơi dưi mơ\ [u pơmin nao tơlơi tuh tơyuh pran jua mơng pô.

 

Tơlơi anun [u hmâo bôh tu\ yua ôh. Yua anun tal anai Tơlơi pơtrun pơsit mơng Jơnum tal 13 ngă hiưm hơpă lăi rơđah truh bôh than dưm kơnar le\ khom pơhlôm tơlơi dưm kơnar anun le\ dưm kơnar sit nik, [u djơ\ hơdư\ kiăng ruah mă pô kah hăng sui hăng anai ôh”.

           

Tui hăng tui pơkă lăng hlâo, amăng mông jơnum lok 10, Khua pơ ala mơnuih [ôn sang amra pioh sa hrơi kiăng bơkơtuai [ơi gru\p, gum pơhiăp kơ hơdôm hră pơ-ar jơnum lăi pơthâo amăng mông Jơnum khua pơ ala đơ đam dêh ]ar ta tal 13 mơng Ping gah.

 

Tơlơi yôm phăn hloh le\ bruă ruah mă djop tơlơi gum pơhiăp mơng [ing khua pơ ala gum hrom gum hơgo#p măng hră pơ-ar jơnum mơng Ping gah./.

                                     Lại Hoa: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương