Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai - Khua wai lăng kual Châu Mi mơng Khul wai lăng bruă ia jrao ro\ng lo\n tơhnal, yă Carissa Etienne lơ\m lơ 2/6 brơi thâo, mrô mơnuih [a\ kơman Covid [ơi kual anai ăt glăk đ^ lu mơn, hăng giăm truh kơ 3 klăk ]ô mơnuih dưi pơsit djơ\ sit.

 

Pơhiăp amăng sa bruă jơnum [ia\ mông mơng Washington, yă Etienne pơdah tơlơi ]ang rơmang, amra gum hrom klă dong hăng Mi khă Mi lăi pơto\ng pơdơi djru kơ WHO. Hrom hăng anun pơtă hơdôm bôh dêh ]ar [ơi kual anai ta#o hloh anăm pok bah amăng bơwih [ong ta` đơi ôh hăng bruă be\ h^ tum pơ[ut lu mơnuih le\ kiăng biă amăng mông hơdôm mơnuih [a\ kơman Covid-19 ăt glăk đ^ tui mơn./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: