Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai-Jơnum min kual Mi ko# phrâo anai pơdah thâo ako\ bruă hơmâo 5 mơta tơlơi phun kiăng pơphun glăi bruă rô nao rai ngă giăng mah hăng dêh ]ar Mi gah yu\ tơlơi git gai mơ\ng khua mir sir phrâo.

 

Kơ]ăo bruă anai, amra sem glăi hăng pơsit h^ [ơi mông jơnum khua mua pơprong khul pơlir hơbit Mi ko# EU amăng rơwang hrơi tơjuh pơ anăp.

 

Ako\ bruă anai tơlơi ngă giăng mah Mi-kual Mi ko# pơdah thâo 5 mơta bruă yôm mơ\ kual Mi ko# kiăng pơtrut ngă hrom hăng Mi.

 

Anun le\, hơdră pơsir h^ klin Covid 19, ru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă, ngă hrom pơgăn ano\ bơblih ayuh hyiăng lo\n tơnah, pơtrut bruă ngă lu bơnah hăng djru nao rai rơnoh yôm ngă hrom, pơtrut bruă mă pơgang tơlơi rơnuk rơnua hăng hơđong jar kmar.

 

{ing khua mua rơgơi kơhnâo pơblang le\: bruă ơi Joe Biden dưi h^ tal ple\ hră ruah khua mir sir dêh ]ar Mi thun 2020 hơmâo pok rai tơlơi gêh gal ba tơlơi ngă giăng mah kual Mi ko# hăng Mi pơwơ\t glăi kah hăng hlâo adih.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương