Hing ang amăng hrơi: 13/6/2020

 

VOV4.Jarai - Gơnong bruă boh thâo tơring ]ar Kontum ngă hro\m hăng Sang bruă kơsem min wai pơgang phun pla hăng Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Tu Mơ Rông pơphun jơnum bơkơtuai hơdră pơgang hlăt kman [ơi phun sâm Ngọc Linh. Phun sâm Ngọc Linh bluh kaih biă mă, juăt c\ă [ơi yu\ kyâo glai, anih djrưh, hơmâo lu lo\n pluk, hơmâo pơ-iă c\rang trun.

 

Anai le\ tơlơi djơ\ lăp biă mă kiăng hlăt kman pơc\răm phun pla, biă `u le\ ngă rơka [ơi ato\ng akha, hlăt ngă brêng phun hăng hơmâo arong rệp muội. {ơi mông bơkơtuai, [ing khua lăi nao tơlơi thâo rơgơi pơgang hlăt kman, tơlơi juăt ngă phun sâm Ngọc linh [ơi anai kiăng pơhrua tui hăng ngă giong hơdră pơgang hlăt kman [ong phun sâm Ngọc Linh hlâo c\i pơsit hăng pơtrun bruă kơsem min anai, jao glăi boh than kơsem min pơphun mă yua amăng bruă pơkra sâm Ngọc Linh [ơi tơring ]ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: