Hing ang amăng hrơi: 18/1/2021

VOV4.Jarai-Anom mă tơlơi pơhing phrâo dêh c\ar Triều Tiên (KCNA) hrơi anai (18/1) pôr Jơnum lok 4 Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar Triều Tiên tal 14, hơmâo pơphun jơnum amăng lơ 17/1 [ơi Sang jơnum Mansudae. Tui hăng KCNA, jơnum tu\ ư hăng hơdôm boh tơhnal anun le\ 3 c\răn ruah pơhrua mơnuih apăn bruă amăng Kơnuk kơna, kơ bruă ngă tui djop mơta ako\ bruă amăng 5 thun pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă hơmâo ba tơbiă amăng Jơnum tal VIII Ping gah mơnuih mă bruă Triều Tiên laih rơgao, kah hăng lăng glăi bruă pơhrui hăng mă yua ngăn drăp Kơnuk kơna amăng thun 2020 laih dong bruă pơhrui hăng mă yua ngăn drăp Kơnuk kơna amăng thun 2021.

Lăi pơthâo amăng mông Jơnum, Khua dêh c\ar ơi Kim Tok-hum lăi pơtong Kơnuk kơna Triều Tiên amra hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă tui hơđăp kiăng kơ pơđ^ kyar hơđong kjăp, huăi bơbec\ sat mơng gah rơngiao kah hăng to\ tui kjăp na nao laih dong bruă pơplih hăng hơkru\ glăi hăng pran ngă mă pô hăng gir run abih pran jua hơmâo Ping gah mơnuih mă bruă Triều Tiên pơsit amăng ako\ bruă 5 thun pơ anăp kiăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương