Hing ang amăng hrơi: 20/10/2020

VOV4.Jarai - Rơwang hrơi tơjuh rơgao, 3 bôh tơring ]ar do# glăi [ơi kual Dăp Kơdư anun le\ Daklak, Daknông hăng Lâm Đồng hmâo pơphun truh kih bruă Jơnum khua pơ ala gưl tơring ]ar rơwang bruă 2020-2025.

 

Hăng pran jua gơgrong, ngă tui djơ\, mut hrom, tơpă, bruă Jơnum khua pơ ala Ping gah hơdôm bôh tơring ]ar hmâo pel e\p laih tơlơi pơtrun pơsit hrưn đ^ pơdo\ng kual Dăp Kơdư pơdrong asah, klă hiam yâu mơ-ak, djă ja gru grua.

           

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi bruă kơđi ]ar amăng mông Jơnum khua pơ ala Ping gah tơring ]ar Lâm Đồng, rơwang bruă rơgao, tơring ]ar hmâo laih hăng hloh kơ abih bang hơdôm tơhnal ba tơbiă bơwih [ong, hăng đ^ kyar hơnong `u 5 thun hmâo 8%; pơhrui glăi hơnong `u lom sa ]ô mơnuih hmâo 71 klăk prăk sa thun; tuai ]ua\ ngui amăng [rư\ jing gơnong bruă ba jơlan hlâo pơtrut đ^ mơng tơring ]ar; [o# mơta plơi pla, plơi prong hmâo lu tơlơi pơplih phrâo, hơđong tơlơi hơd^p mơda mơnuih mơnam pơhlôm, Pơgang lo\n ia, rơnuk rơnua plơi pla dưi djă pioh kơja\p.

 

Nao pơhmư\ hăng đ^ pơhiăp ]râo ba bruă Jơnum, ơi Nguyễn Xuân Thắng, Khua git gai bruă Ping gah dêh ]ar, Khua Anom pơtô bruă Kơđi ]ar lo\n ia Hồ Chí Minh, Khua Khul pơplang bruă kơđi ]ar Ping gah rơkâo hăng Ping gah tơring ]ar Lâm Đồng:

           

“Đing nao gir kơtir, khom ngă khop amăng bruă pơdo\ng Ping gah, glông bruă kơđi ]ar klă hiam kơja\p kơtang, pơke\ pơdo\ng Ping gah abih bang hăng hrưn đ^ kơdo\ng hưp [ong kông ngăn, prai prăk khưi khai; pơtrut pel e\p lăng tui, kơtưn bruă pơtô ba mơnuih [ôn sang, pơdo\ng Ping gah gah pran jua… tơlơi anai [ing ta kiăng pơtrut kơtang dong pơ\ anăp anai”.

         

Khua Gru\p bơwih [ong Ping gah dêh ]ar ta ơi Nguyễn Văn Bình pơhiăp ]râo ba amăng mông Jơnum khua pơ ala Ping gah tơring ]ar Daknông

Hăng jơlan gah “mut hrom – Tơpă – Ngă tui djơ\ - Khom ngă – Pơđ^ kyar”, Jơnum Khua pơ ala Ping gah tơring ]ar Daknông tal XII pơsit: rơwang bruă rơgao, tơring ]ar hmâo ngă giong laih phun `u hơdôm tơhnal pơđ^ kyar bơwih [ong mơnuih mơnam.

 

Lăp đing nao, Daknông hmâo pơjing rơđah laih 3 than phun pơđ^ kyar le\: Sa, bruă măi mok pơkra boxit – nhôm hăng apui yua hơdjă; dua le\ bruă đang hmua mă yua bôh thâo phrâo yôm tui glông nua gơnam; hăng tlâo le\ tuai ]ua\ ngui hluai tui hơdôm ano# gal gah ayuh hyiăng, lo\n dron, biă `u Đang bơnga đơ đam ro\ng lo\n tơnah Daknông.

 

Anai le\ anih anom hmư\ hing hloh amăng pơđ^ kyar bơwih [ong mơng tơring ]ar Daknông amăng 5 thun rơgao, djru yôm phăn kiăng tơring ]ar hmâo tơhnal ruah mă abih bang “Truh thun 2020, ngă brơi Daknông tơtlaih mơng sa tơring ]ar [un rin, akă pơđ^ kyar”.

 

Pơhiăp ]râo ba amăng mông Jơnum, Khua Gru\p bơwih [ong dêh ]ar ta ơi Nguyễn Văn Bình lăi rơđah:

           

“Daknông hmâo anih anom yôm phăn biă [ơi kual Dăp Kơdư; jing bah amăng tô nao rai kual Dăp Kơdư hăng kual bơwih [ong phun gah Dơnung dêh ]ar ta; hmâo lu ano# gal, ano# klă mơng ayuh hyiăng, anih anom hiam, bôh thâo đưm, lo\n ]uah, lo\n mơnai, kông ngăn dlai klô, dưi hmâo UNESCO tu\ yap le\ Đang bơnga lo\n dro\n đơ đam ro\ng lo\n tơnah.

 

Mơnuih [ôn sang djop djuai ania tơring ]ar Daknông hmâo phiăn juăt mut hrom, khăp kơ lo\n ia, sa pran jua tui Ping gah, triăng mă bruă, yak rơgao tơlơi tơnap.

 

Hrom hăng tơlơi lăng ba, djru gum mơng Ping gah, anai le\ hơdôm tơlơi kiăng gal pioh Daknông ngă tui, pơtrut pơđ^ kyar bơwih [ong – mơnuih mơnam ta`, abih bang hăng kơja\p phik hloh pơ\ anăp anai”.

             

Ơi Bùi Văn Cường pơ ala kơ Gru\p mă bruă Ping gah tơring ]ar Daklak rơwang bruă phrâo pơhiăp ]ơkă bruă mă

Hăng pran jua mă bruă ta`, pran jua gơgrong, tơpă, gum hrom hơbit, tơpă, bruă Jơnum khua pơ ala Ping gah tơring ]ar Daklak tal XVII hmâo truh kih ta#o klă laih.

 

Pơhiăp amăng mông Jơnum, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Phạm Bình Minh rơkâo Ping gah tơring ]ar Daklak khom đing nao tuh pơplai, pơđ^ kyar anom mă yua, pơjing rai tơlơi pơđ^ kyar ha amăng ple\ hơdôm gơnong bruă, bruă mă, samơ\ ăt đing nao mơn ngăn drăp, pơdo\ng {uôn Ama Thuo#t ta` jing anih anom phun plơi prong kual Dăp Kơdư tui Tơlơi klah ]un mrô 67 mơng Ding jum kơđi ]ar.

 

Hrom hăng anun, kiăng tuh pơplai kơ bruă đang hmua, mơnuih ngă đang hmua, plơi pla pơke\ hăng pơtrut ta` bruă pơdo\ng plơi pla phrâo:

           

“Ping gah tơring ]ar kiăng thâo rơđah hơdôm ano# gal mơng tơring ]ar kiăng đing nao git gai, ]râo ba, tuh pơplai kơ bruă đang hmua, mơnuih ngă đang hmua, plơi pla pơke\ hăng pơtrut ta` pơdo\ng plơi pla phrâo.

 

Kiăng pơplih kơtang tơlơi pơmin bruă ngă đang hmua hơdai nao bơwih [ong huă gah đang hmua; đing nao pơplih phrâo jơlan gah ngă đang hmua; pơđ^ kyar bruă đang hmua tui jơlan gah hơdjă, hơdră phrâo yôm; mă yua măi mok yôm kơtưn pơkra kơja\p kiăng đ^ tui nua gơnam tam djơ\ hăng tơlơi kiăng yua amăng lo\n ia hăng ba nao s^ pơ\ dêh ]ar ta] rơngiao”.

           

Đơ đam anih Jơnum khua pơ ala Ping gah tơring ]ar Lâm Đồng tal XI

Pơhiăp pơđut mông Jơnum, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Daklak ơi Bùi văn Cường pơsit: Jơnum hmâo truh kih klă hiam, pơdah pran jua gơgrong hăng ]ang rơmang mơng mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah, ling tơhan hăng hơdôm gưl mơnuih [ôn sang amăng tơring ]ar.

 

Gru\p mă bruă Ping gah tơring ]ar Daklak tal XVII; rơwang bruă 2020-2025 amra ngă tui dong bôh tơhnal dưi ngă amăng rơwang bruă rơgao; hrom hăng anun ngă tui dong pran jua mut hrom, tơpă, ngă djơ\, pơplih phrâo, pơđ^ kyar, pơsit pran jua pơdo\ng tơring ]ar Daklak pơdrong asah klă hiam, jă gru grua.

           

“{ing gơmơi amra mut hrom, sa pran jua đing nao git gai, ]râo ba hăng jơlan gah: Pơsit pran jua prong, gir run prong, ngă tui khop kiăng pok pơhai truh kih tơlơi pơtrun pơsit.

 

Kiăo tui kơja\p hơdôm tơlơi pơkă le\ tơlơi pơkă đing nao tơpă, tơlơi pơkă lăi pơdah hăng lăi pơdah pô hăng hơdôm tơlơi pơkă ăt kah hăng jơlan hơdră mă bruă mơng gru\p mă bruă Ping gah hăng jơlan hơdră ngă tui tơlơi pơtrun pơsit mơng jơnum kiăng pơtrut tơring ]ar Daklak pơđ^ kyar ta`, kơja\p pơhlôm pơdo\ng tơring ]ar pơdrong asah klă hiam, thâo rơgơi, jă gru grua, djơ\ hăng anih anom phun kual Dăp Kơdư”./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương