Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021

 

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24– 26 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 - 15 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi:    25- 27 đô| C; kual gah ngo\ 26-28 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm:  12 – 14 đô| C; kual gah ngo\  15 – 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24– 26 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 - 15 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-ot  tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 23– 25 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 12 - 14 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-ot  tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 23– 25 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 18– 20 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 12 – 14 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 10 – 12 đô| C

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương