Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan hăng gro\m kơmlă [ơi sa, dua anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 - 33 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20– 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă, hơmâo anih đa pơ-iă hang, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan hăng gro\m kơmlă [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 30 - 32 đô| C; gah C|eoreo 34 – 36 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19 - 21 đô| C; gah C|eoreo 23 – 25 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan hăng gro\m kơmlă [ơi sa, dua anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 - 33 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan hăng gro\m kơmlă [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 – 32 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan hăng gro\m kơmlă [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 24 - 26 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 18 – 20 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 14 – 16 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: