Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih biă `u [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih biă `u [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 23 – 25 đo# C; gah }eoreo 26 – 28 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 14 – 16 đo# C; gah }eoreo 18 – 20 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih biă `u [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 –17 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 23 – 25 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 – 16 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 23 – 25 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 18 – 20 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 10 – 12 đo# C

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương