Hing ang amăng hrơi: 22/7/2020

VOV4.Jarai  – Tal hơdor glăi hrơi pơpu\ tơhan djai pơsăn drơi jăn (27/7) thun anai, 10 rơbâo c\ô mơnuih kơnuk kơna djru ba amăng tơring c\ar Lâm đồng hơmâo arăng [ơk gơnam mơng Khua mir sir hăng gơnam mơng tơring c\ar, mơng khul grup, [ing mơnuih c\ơmah djru.

 

Kiăng kơ pơpu\ bơni tơhan rơka, sang ano\ hơmâo tơhan djai pơsăn drơi, thun anai Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Lâm đồng mă mơng ngăn drăp rơbêh 1 klai prăk pioh nao c\uă, tơ`a bla.

 

Amăng anun Am^ Việt Nam sông kơtang, Tơhan sông kơtang, Mơnuih rơgơi mă bruă hơmâo arăng [ơk gơnam hăng nua 1 klăk 200 rơbâo. Tơhan rơka, [ing mơnuih djru hơkru\, [ing tơhan ayăt mă krư\  hăng [ing ană bă djơ\ jrao hret dưi tu\ mă gơnam hăng nua mơng 150.000 rơbâo truh pơ 500 rơbâo prăk.

 

{rô tal anaim Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh c\ar ta hơmâo jao 10.000 anung gơnam hăng nua 2 klai prăk brơi sang ano\ kơnuk kơna djru ba, [ing djru hơkru\ lo\n ia amăng tơring c\ar Lâm đồng.

 

Gơnong bruă mă – tơhan rơka hăng mơnuih mơnam Lâm Đồng brơi thâo, ră anai 100% boh sang ano\ hơmâo mơnuih djru hơkru\ dưi hrưn đ^ hơdip jơnap [iă yơh, [u do\ sang ano\ [un rin hăng giăm [un rin dong tah.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: