Hing ang amăng hrơi: 10/6/2020

 

VOV4.Jarai - Ră anai tơring ]ar Lâm Đồng hơmâo năng ai `u 145 anih pơtruh nao rai mơng pơkra truh kơ ba s^ gơnam, hơmâo 177 anom bơwih [ong, anih ngă [ong hro\m hăng 15.800 boh sang ano\ gum ngă, k^ hră ngă hro\m sui thun.

 

Amăng anun hơmâo 68 anih ngă hro\m hơmâo khul, grup amăng dêh ]ar hăng dêh ]ar tac\ rơngiao pơsit brơi ano\ klă mơng gơnam tam. Mơnuih ngă hmua, [ing bơwih [ong gum ngă [ong hro\m hơđong pran jua kơ gơnam ba s^ laih anun đ^ 35% nua gơnam pơhmu hăng bruă [u ngă hro\m.

 

Yua hnun, amăng rơwang thun mơng anai truh 2025 tơring ]ar Lâm Đồng pơtrut đ^ kyar bruă pơtruh nao rai pơkra gơnam hăng ba s^ gơnam, gir rim thun đ^ aset biă mă le\ 10% mrô anih pơtruh nao rai hăng 20% đơ đam lon ngă hmua, mrô gơnam pơkra rai, mrô sang ano\ gum ngă hro\m.

 

Pơđ^ mrô ba s^ gơnam mơng hmua tui hơdră pơtruh nao rai bơwih [ong hơmâo 50% nua gơnam mơng hmua amăng tơring ]ar, amăng hơmâo gơ`ăm nao kiăng hơdôm mơta gơnam dưi ba s^ pơ siêu thị, anih s^ mơdrô prong hăng nua pơmă hloh.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: