Hing ang amăng hrơi: 18/10/2020

 

VOV4.Jarai-Lâm Đồng le\ anih pơtum 43 djuai ania adơi ayong. Amăng tơlơi hơdip mơda gru grua hiam lơ\m plơi pla r^m kơ kual hơmâo je\ giăm hrăm tui tơdruă gru grua hiam djop djuai ania [iă, pơjing rai lu mơta gru grua hiam djă jă ia rơgơi tơlơi thâo đưm.

 

Tơlơi kiăng mơ\ng tơring ]ar le\ Lâm Đồng rơgao hơdôm wơ\t ruah khua ping gah ăt pơtum lăi nao djă pioh hăng pơđ^ tui gru grua hiam mơ\ng mơnuih djuai [iă.

 

Sa hnong tơlơi pơmin kiăng mơ\ng Ping gah tơring ]ar găn rơgao hơdôm rơwang  bruă jơnum ruah khua ping gah ‘’Pơtum djă pioh hăng pơđ^ tui gru grua hiam, gơnam gru grua hiam djuai ania [iă; amăng anun, gleng nao kơ rơnoh yom gru grua hiam đưm klă mơ\ng djop djuai [iă; laih dơ\ng, lir hơbit hăng bruă pơđ^ kyar gru grua hiam hăng bruă pơđ^ tui bruă ]ơkă tuai hyu ngui’’, Gơnong bruă Gru grua Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui Lâm Đồng hơmâo hơdai gum hrom gong gai kơnuk kơna djop tơring ]ar djă pioh hăng pơđ^ tui rơnoh yom gru grua hiam đưm.

 

{ing ]ơđai hlăk ai hrăm djă pioh anih gru grua ]ing hơgor

 

 

Rơđah biă `u, tơring ]ar gleng nao djă pioh gơnam anih gru grua hiam đưm kah hăng ‘’Anih atông ]ing ring hơgor kual Dap Kơdư, ru\ glăi tơlơi ngă yang, pơtum ngui ngor tui tơlơi phiăn juăt hơđăp djop djuai ania [iă hu\i rơngiă h^; ru\ glăi hơdôm boh plơi pla pơjing rai bruă mă hăng bruă mă gru grua mơ\ng đưm; lăng kơ bruă pơđ^ kyar gru grua hiam jing atur, pran kơtang pioh pơtrut pơđ^ kyar bơwih [ong huă-mơnuih mơnam, pơgang tơlơi rơnuk rơnua hơđong….

 

Yă Nguyễn Thị Bích Ngọc Khua Gơnong bruă Gru grua Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui Lâm Đồng brơi thâo:

 

 Đơ đam tơring ]ar ră anai hơmâo 36 boh anih gru grua hiam đưm ]ih anăn pioh tu\ yap. 20 anih gru grua hiam đưm gưl dêh ]ar, hơmâo: 2 boh anih gru hiam ia rơgơi pơkra pưk sang; 14 boh anih lo\n mơnai glai hiam hăng 2 boh anih ngă hơkru\; 2 boh anih lo\n mơnai glai dêh ]ar wai lăng phara [ơi Cát Tiên.

 

Gơnong bruă Gru grua Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui gleng nao djă pioh, pơgang lui hăng ming pơkra glăi hơdôm anih anom gru grua hiam đưm, wơ\t lo\n mơnai glai klô, kyâo pơtâo hiam, djop sang arăng man pơdong tui gru đưm [u pơdơi ôh, pơđ^ tui bruă djă lui boh yôm rơnoh gru grua hiam mơ\ng djuai ania.

 

Lu gru grua hiam đưm dưi djă pioh pơphun glăi ngă tui

 

 

Tơring ]ar Lâm Đồng pok pơhai kơ]ăo bruă Pơgang pioh hăng pơđ^ kyar anih gru grua hiam ]ing hơgor kual Dap Kơdư djop djuai ania [iă Lâm Đồng truh thun 2020; Kơ]ăo bruă djă pioh pơđ^ tui gru grua hiam đưm djuai ania pơ anai, ru\ glăi hăng pơđ^ kyar lu plơi pla pơkra ming gơnam s^ mơdrô, djă pioh gơnam gru grua hăng bruă mă ]ơkă tuai hyu ngui amăng tơring ]ar Lâm Đồng mơ\ng thun 2018-2020 hăng anăp nao pơ thun 2030 dưi pok pơhai tu\ yua biă mă.

 

R^m thun, Gơnong bruă Gru grua boh thâo Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui pơphun tơlơi ngui ngor gru grua, pơplông pơrơguăt drơi jăn djop să hơmâo mơnuih djuai [iă, pok anih pơtô atông ]ing kơ [ing hlăk ai hăng ]ơđai muai djuai ania [iă, kiăng [ing kơhnâo kơhnăk gru đưm, nao hlâo pơ]râo glăi kơ rơnuk muai tơdơi to\ tui.

 

Ră anai, abih bang djop plơi pla hơmâo laih Khul atông ]ing. Tơring ]ar hơmâo pơphun 2 wơ\t hơduah e\p pơpu\ kơ [ing kơhnâo kơhnăk gru grua đưm hơmâo 19 ]ô, amăng anun 9 ]ô hơmâo tu\ mă laih hră pơpu\, mơnuih kơhnâo kơhnăk hloh gru grua đưm, 8 ]ô hlăk do\ tơguan pơpu\ to\ tui.

 

Ring bruă ‘’Plơi pla djuai ania Churu’’ [ơi să Proh, tơring glông Đơn Dương; anih anom gru phun đưm hơkru\ sang mơnă ]ơđai muai Đà Lạt dưi pơdong glăi, kiăng djă pioh gơnam gru grua, gru phun dêh ]ar.

 

Hơmâo tuh pơ alin prăk ru\ glăi 10 mơta tơlơi ngă yang ngui ngor mơak djop djuai ania [iă kah hăng Ngă yang ngui ngor pơthi mơ\ng djuai ania Churu hăng K’ho plơi K’Long tơring glông Đức Trọng, ngă yang ~o# Wer mơ\ng djuai ania K’ho Srê tơring glông Di Linh, tơlơi ngă yang Bok Chubur djuai ania Churu Đức Trọng, hơdôm tơlơi ngă yang iâu lăi bơngăt pơdai djuai ania Mạ tơring glông Bảo Lâm, ngă yang pơdu\ pơdai glăi amăng hơjai djuai ania K’ho tơring glông Lâm Hà….

 

Gơnong bruă Gru grua boh thâo Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui hơmâo tuh pơ alin ru\ glăi, pơđ^ kyar djop plơi pla pơkra ming gơnam gru đưm mơ\ng djuai ania [iă kah hăng bruă tuh prăk pơkra rơbưn ia prăk mơ\ng djuai ania Churu [ơi Tu Tra, tơring glông Đơn Dương, bruă pơkra gơnam lo\n khur Krăng Go\ [ơi Đơng Dương, bruă krih mơ`am, tơnă tơpai anih, bruă tia tơ[e`, bruă rơwơi mơ`am…33 boh plơi pla ngă bruă đưm dưi hơmâo Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar tu\ yap le\ plơi pla gru grua, pơhư] lu biă mă [ing tuai hyu ngui e\p lăng, kiăng lông ngă bruă găn rơgao, hơduah e\p ano\ hiam gru grua đưm.

 

Hơdôm tơlơi phiăn pơtrun kơ gru grua hiam jai hrơi ngă pơgiong, truh ră anai,  abih bang 142 boh phường, tơring kual hơmâo sang rung plơi; rơbêh 900 boh plơi pla hơmâo sang jơnum pioh ngă anih ngui ngor gru grua kơ mơnuih [ôn sang.

 

R^m thun, Sang bruă djă pioh gơnam gru tơring ]ar Lâm Đồng bơwih brơi rơbêh 50 rơbâo wơ\t tuai nao e\p lăng; Sang pơđok hră tơring ]ar bơwih brơi kơ 900 rơbâo wơ\t tuai mut pơđok, hơduah e\p lăng hră pơar; pơphun 40 wơ\t ngui ngor ngă yang gru đưm, tơlơi jơnum mơak [rô hrơi jơnum prong dêh ]ar hăng pơphun 80 wơ\t pơdah tơlơi adoh suang bơwih brơi kơ 200 rơbâo wơ\t mơnuih nao e\p lăng; pơphun 553 wơ\t pơdah phim sinema brơi kơ 100 rơbâo wơ\t mơnuih [ôn sang lăng.

 

Pơtô lăi ako\ pơdong sang ano\ trơi pơđao yâo mơak, bơkơnar rơkơi bơnai, thâo rơgơi, hyuk hyiak mơak klă kah hăng pơplông mông tơnă asơi hơbai a`ăm sang ano\ rơnôm mơak khăp pap, pơtô lăi pôr pơthâo kơ tơlơi pơhing bơkơnar rơkơi bơnai, pơhlôm pơgang h^ tơlơi sat taih amang amăng sang ano\, pok pơhai anih lông ngă lăng tơlơi pơtrun puăi tlao gru grua hiam, rơguăt sang ano\....

 

Pơtong rơđah gru grua hiam, gru grua thâo thăi khom nao hlâo, pơtrut pran jua mơnuih [ôn sang djop djuai ania, ngă tui truh kih djop bruă jao kơđi ]ar, Gơnong bruă Gru grua Boh thâo Pơrơguăt drơi jăn tơring ]ar pơđ^ tui bruă ngă hrom abih bang mơnuih [ôn sang gum pơgôp ako\ pơdong tơlơi hơdip gru hiam rơguăt [ơi djop anih hăng hơdôm tơhnal pơtrun tum te] man pơdong plơi pla phrâo, plơi prong rơgơi kơhnâo.

 

Amăng hơdôm thun rơgao, anom bruă hơmâo pơtô pơblang, jak iâu mơnuih [ôn sang ngă klă tơlơi pơtrun plơi pla hiam, hơdip mơda rơguăt; ngă tui hơdră pơdo\ rơkơi bơnai, djai bru\ khom rơgoh hơdjă, thâo pơkrem, kiăng ngă tui ano\ rơguăt mông jơnum ngui ngor amăng plơi pla.

 

Đơ đam tơring ]ar hơmâo 266 rơbâo boh sang ano\ dưi tu\ yap sang ano\ rơguăt, rơbêh 1.400 boh plơi, [ôn [ut rơguăt, 117 boh să tơring kual tu\ yap rơguăt, mơak klă.

 

Bruă ngă hrom do\ dong [ong huă, hơdip mơda tơpă, klă hiam mơnuih [ôn sang ngă tui djơ\ biă.

 

Mơ\ng anun, gru grua hiam mut tơma amăng tơlơi hơdip mơda r^m hrơi, anun jing atur klă kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih mơnam pơđ^ kyar hơđong kjăp

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương