Hing ang amăng hrơi: 5/11/2020

VOV4.Jarai – Yua kơ ngă tui tu\ yua bruă gum tơngan hro\m man pơdong plơi pla phrâo tui kru hle, truh ră anai, Lâm Đồng hơmâo laih 6 boh să arăng tu\ yap să plơi pla phrâo tui hơnong pơkă klă [iă hơmâo: să Gia Lâm tơring glông Lâm Hà, să Gia Viễn tơring glông Cát Tiên, să Hòa Ninh tơring glông Di Linh hăng 3 boh să pơko\n dong le\ Ka Đô, Quảng Lập hăng Lạc Lâm tơring glông plơi pla phrâo Đơn Dương.

 

 

Tui anun, kiăng tu\ yap le\ să plơi pla phrâo tui hơnong pơkă klă [iă, tơdơi kơ jing plơi pla phrâo hơdôm boh să anai to\ tui gir run ngă klă [iă dong hơdôm hơnong pơkă hơđăp.

 

Laih dong, hơdôm boh să plơi pla phrâo klă [iă kiăng pơjing kual pơkra pơjing gơnam tam hơmâo lu hloh amăng kual; hơmâo 1 truh 2 hơbô| bruă ngă hmua mă yua boh thâo phrâo ba glăi tu\ yua hăng pơhlôm gơnam hơdjă, dưi pơhrui glăi lu [iă 1,5 wo\t pơhmu hăng lo\n hmua pơko\n amăng tơring c\ar.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương