Hing ang amăng hrơi: 27/5/2020

VOV4.Jarai-Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Lâm Đồng hơmâo ngă hră mơ-it kơ djop anom bruă, khul mơnuih mơnam, jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar, plơi prong hăng djop sang bruă gah ia jrao kơtưn ngă tui djơ\ tơlơi phiăn pơhlôm hlâo hăng pơgăn tơlơi sat mơ\ng djup hot hăng ngă tui Hrơi ro\ng lo\n tơnah ngă tui [u djup hot lơ 31/5, Rơwang hrơi tơjuh dêh ]ar [u djup hot mơ\ng lơ 25-31/5.

 

Thun 2020 ako\ bruă: ‘’Pơgang hlăk ai huăi bơbe] djơ\ sat kơ tơlơi pôr pơhư] hot djup hăng djup hot’’ dưi hơmâo anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah ruah mă ngă tơlơi pơhing mơ-it kơ abih bang kiăng thâo ano\ pơglăi sat mơ\ng ia a`ek nicotine hơmâo amăng hot sit djup.

 

Laih dơ\ng Lâm Đồng ăt pơtrut kơtang pơtô pơblang ano\ pơglăi mơ\ng hot laih anun tơlơi pơkă amăng tơlơi phiăn pơhlôm hăng pơgăn ano\ bơbe] sat mơ\ng hot đơ đam tơring ]ar, hrom hăng anun pơtô pơblang tơlơi sat mơ\ng hot amăng mông jơnum anet prong, jơnum bơkơtuai hăng jơnum ngui ngor gru grua, boh thâo, pơ rơguăt drơi jăn, tuai ]uă ngui amăng tơring ]ar.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: