Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 2/12, [ơi plơi prong jưh jom Vientiane, dêh ]ar Lao, Khua mua apăn bruă Ping gah dêh ]ar Lao, Kơnuk kơna, khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar, khua anom bruă wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Lao jơnum prong biă mă hơdor glăi tal 45 thun hrơi Ako\ pơdong kơnuk kơna lo\n ia hăng 100 thun hrơi tơkeng kơ Khua mir sir Kaysone Phomvihan.

 

45 thun rơgao, gah yu\ tơlơi git gai mơ\ng Ping gah dêh ]ar Lao, mơnuih [ôn sang djop djuai ania dêh ]ar Lao hơmâo mă bruă ba glăi lu boh tơhnal tu\ yua yôm amăng bruă man pơdong hăng pơgang lo\n ia.

 

Boh nik `u tơdơi kơ ngă tui jơlan hơdră bơblih phrâo lo\n ia thun 1986 truh ră anai, dêh ]ar Lao hơmâo bơblih hiam klă djop mơta bruă:

 

Kơđi ]ar hơđong, mơnuih mơnam rơnuk rơnua, tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam pơđ^ kyar na nao laih anun hnong pơđ^ kyar hmar.

 

Tơlơi hơdip mơda mơnuih [ôn sang bơblih tui [ơ[rư\. Amăng mông jơnum ngă lơphet kơdrưh ang, Khua git gai ping gah, khua mir sir ơi Bounhang Vorachith đ^ pơhiăp pơdah pran jua bơni prong biă mă kơ Khua mir sir hơđăp Kaysone Phomvihan-pô hơmâo pơyơr pran jua abih tơlơi hơdip pô kơ bruă hơkru\ pơklaih rơngai djuai ania, pơlir hơbit dêh ]ar.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương