Hing ang amăng hrơi: 23/10/2020

VOV4.Jarai - Hăng bruă pơphun tu\ yua bruă “Pơplông gir ngă truh kih”, ling tơhan pơgang guai lo\n ia tơring c\ar Daknông hơmâo pơgiong klă hloh bruă jao, wai pơgang rơnuk rơnua kual giăm guai lo\n ia.

 

Laih dong, ling tơhan pơgang guai lo\n ia tơring c\ar Daknông hơmâo ngă klă bruă djru mơnuih [on sang pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam [ơi kual giăm guai lo\n ia.

 

Bruă pơphun “pơplông gir ngă truh kih” hơmâo pơlir kjăp hăng hơdôm tơlơi pơplông bruă mă amăng r^m thun hăng pơtrut kơtang bruă hrăm hăng ngă tui tơlơi pơm^n, kơnuih, tơlơi hơdip mơng khua mir sir Hồ Chí Minh, tal jak iâu “Ngă tui gru grua, pơgôp tơlơi thâo rơgơi, djơ\ hăng kru Ling tơhan rơnuk Wa Hồ’’. Hơnong pơkă mơng bruă pơplông kiăng kơ kiăo tui jê| giăm hăng pơtrut ngă pơgiong bruă jao kơđi c\ar mơng anom bruă.

 

Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Khua apăn bruă Ping gah, Khua khul ling tơhan pơgang guai lo\n ia tơring c\ar brơi thâo: “Bruă pơplông, pơpu\ bơni hăng tơlơi pơphun “Pơplông gir ngă truh kih’’ hơmâo djop gưl ngă pơgiong tui hăng tơlơi git gai.

 

Puih tơhan wai pơgang guai Dăk Lao gum hro\m hăng tơhan wai amăng plơi pla să Dăk Lao (Dak Mil) wai pơgang [ơi guai lo\n ia

 

{ing khua git gai, Ping gah, ding kơna kơđi c\ar hơmâo ngă kiăo tui bruă kơđi c\ar, pơsit tong amăng bruă pơplih phrâo amăng hơdôm bruă tơnap, ba tơbiă hơdôm hơdră bruă, tơlơi c\râo ba, ngă tui khut khăt, tu\ yua hloh, anai sit le\ tơlơi pơtrut pơsur hơdôm anom bruă ngă pơgiong bruă jao yôm phun.

 

Mơng bruă pơphun ‘’Pơplông gir ngă truh kih’’ hơmâo pơlir hăng hrăm laih dong ngă tui tơlơi pơm^n, kơnuih, tơlơi hơdip mơng Khua mir sir Hồ Chí Minh, abih bang mơnuih apăn bruă, tơhan lêng kơ kjăp amăng tơlơi pơm^n, gir run ngă pơgiong bruă jao. Hơdôm anom bruă djă pioh tơlơi gum pơgôp mut hro\m, [ing khua mua git gai lêng kơ pơgiong bruă mă tui arăng jao.

 

Hăng pran hur har, tal pơplông jing tơlơi pơtrut pơsur kiăng [ing tơhan kjăp phao [ơi tơhan wai pơgang guai lo\n ia ta, pơhlôm rơnuk rơnua [ơi kual giăm guai. {ing ling tơhan wai pơgang guai lo\n ia, gong guai, [u brơi [uh kơđi bơrơsua [ơi guai lo\n ia, phă pơrai gong guai lo\n ia.

 

Rơwang thun 2015-2020, abih bang tơhan hơmâo gum hro\m pơjing giong 8 anih hăng 16 gong guai phun; 89 anih hăng 168 gong guai anet, 11 gong hlă anet, pơsit 48 glông gong guai amăng ia krông c\roh hnoh.

 

Bruă wai lăng mut nao rai hơmâo ngă djơ\ hăng tơlơi pơkă [u brơi s^ do\p, plư plec\ amăng s^ mơdrô kiăng pơgôp pơgăn h^ tơlơi ngă soh, s^ dop\ ma túy, pơhlôm rơnuk rơnua [ơi kual giăm guai tơring c\ar.

 

Sa amăng hơdôm bruă yôm phăn hơmâo Ping gah, Anom bruă git gai tơhan wai pơgang guai lo\n ia tơring c\ar đing nao ngă hăng djă pioh tơlơi tu\ yua le\ pơtrut kơtang bruă pơsur mơnuih [on sang gir run pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, mơnuih mơnam, gơgrong kjăp bruă mă [ơi [on lan, pơjing hơdôm hơbô| bruă djru mơnuih [on sang pơklaih mơng [un rin, lui h^ tơlơi phiăn sô hơđăp [u klă [u hiam.

 

Puih tơhan wai pơgang guai [ơi amăng jang Thuận An [ơk gơnam brơi mơnuih [on sang să Thuận An (Dak Mil) bưp tơnap tap yua klin Covid-19

 

Sit biă `u, jơlan hơdră “Djru brơi rơmô kơ mơnuih [un rin [ơi guai lo\n ia’’ hơmâo jao 200 drơi rơmô ania brơi neh met wa. Jơlan hơdră “Djru [ing c\ơđai nao sang hră’’ mơng thun 2015 truh ră anai hơmâo djru brơi [ing c\ơđai hrăm hră [ơi kual giăm guai dêh c\ar ta hăng [ing c\ơđai dêh c\ar ha guai 2 klai 200 klăk prăk.

 

Hơdôm jơlan hơdră “Gum hro\m hăng đah kơmơi [ơi kual giăm guai lo\n ia’’, “Kơthung braih khăp pap’’, “Ană rông ba [ơi kual giăm guai’’, “Yuă [hu\ brơi mơnuih [ơi kual giăm guai’’, “Pơtô hrăm brơi c\ơđai kual giăm guai’’, “Tơhan pơgang guai lo\n ia gum tơngan djru mơnuih [un rin kiăng [u pioh hlơi do\ glăi pơ tlôn’’ hơmâo djru mơnuih [on sang 7.980 hrơi mă bruă, khăm, [ơk jrao brơi 3.839 c\ô mơnuih, [ơk hơdôm rơbâo anung gơnam nua `u hơdôm klai prăk.

 

Hơdôm bruă ngă sit nik, djru brơi mơnuih mơnam, pơdah tơlơi klă hiam, pơgôp ba glăi tơlơi đăo gơnang mơng mơnuih [on sang hăng Ling tơhan wai pơgang guai lo\n ia, pơjing tơlơi gum hro\m mơng mơnuih [on sang [ơi kual giăm guai lo\n ia.

 

Djă pioh tơlơi dưi ngă, ling tơhan wai pơgang guai lo\n ia tơring c\ar glăk to\ tui pơplih phrâo, pơtrut bruă “pơplông gir ngă truh kih’’, pơlir hăng bruă pơplông khăp kơ lo\n ia, pơplih kjăp hăng djop mơta amăng bruă kơđi c\ar, wai pơgang kjăp guai lo\n ia, pơhlôm rơnuk rơnua lo\n ia ta.

Siu Đoan: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương