Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

VOV4.Jarai - Khua pơ ala mơng dêh ]ar Mi [ơi NATO pơsit, Mi ]ang rơmang Thổ Nhĩ Kỳ amra ta` [uh rơđah ano# pioh glăi mơng tơlơi pơsit ba măi pơgang rơhuông adai hăng amrom phao apui S-400 yua kơ Nga pơkra mă yua.

 

Mi ]ang rơmang hlâo kơ pok pơhai [ut măi pơgang hlôm hlâo, Thổ Nhĩ Kỳ amra pơmin glăi, hrom hăng anun mă glăi tơlơi pơsit mơ\ dêh ]ar anai hmâo hluai tui sa hơdră “soh glăi”.

 

Amăng blan 10 phrâo rơgao, Ding jum khul ling tơhan dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ ba tơbiă tơlơi lăi pơthâo rơđah, Thổ Nhĩ Kỳ ]ang rơmang NATO amra ba hơdôm bruă pơsir pơ ala nao kơ măi pơgang rơhuông adai hăng amrom phao apui S-400 pơ ala kơ hơdôm tơlơi jăm [uah bơdjơ\ nao truh bruă blơi măi pơgang anai mơng Nga./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương