Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

\

VOV4.Jarai - Dêh ]ar Mi glăk ba nao [at tô tơdron rơdêh por pơ\ anih pơhra\m ling tơhan [ơi Ia Rơs^ Ngo\ amăng mông Ling tơhan ia rơs^ dêh ]ar Kha] ăt glăk do# pơhra\m ling tơhan [ơi jum dar bul ia rơs^ Hoàng Sa mơn.

 

Dua bôh [at tô tơdron rơdêh por USS Ronald Reagan hăng USS Nimitz prăp lui pơphun sa dua bruă pơhra\m ling tơhan prong hloh mơng Ling tơhan ia rơs^ dêh ]ar Mi amăng hơdôm thun je# hăng anai [ơi Ia Rơs^ Ngo\, pơphun mơng lơ 4/7, amăng hơdôm hrơi anun mơn Kha] pơphun hơdôm bruă pơhra\m ling tơhan amăng kual.

 

Pơhiăp hăng mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, Khua tơhan ơi George Wikoff brơi thâo bôh than mơng bruă pơhra\m tơhan le\ kiăng pơdah sa gru nam rơđah rơđông kơ hơdôm bơnah hăng [ing go\p le\, Mi pơkôl pơhlôm tơlơi rơnuk rơnua hăng hơđong amăng kual./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương