Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

VOV4.Jarai - Kơ-iăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi ơi Stephen Biegun pơkă hlâo amra nao ]ua\ dêh ]ar Hàn Quốc amăng rơwang hrơi tơjuh pơ\ anăp, hăng tơhnal pơtrut tô glăi bruă bơkơtuai tơlơi put ayuh hăng Triều Tiên.

 

Tal nao ]ua\ amăng mông Khua mir sir dêh ]ar Hàn Quốc ơi Moon Jea-in phrâo anai pơdah tơlơi ]ang rơmang kiăng Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump hăng Khua git gai lo\n ia Triều Tiên ơi Kim Jong-un anun pơbưp nao rai hlâo kơ bruă ruah Khua mir sir dêh ]ar Mi amăng 11 pơ\ anăp.

 

Lom anun, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Hàn Quốc ăt pơsit mơn, Ding jum anai glăk pơtrut Mi hăng Triều Tiên tô glăi bruă bơkơtuai.

 

Bơ\ Kơ-iăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi Stephen Biegun phrâo anai lăi le\, ră anai le\ mông Mi hăng Triều Tiên ta#o hloh do# glăi, kiăng hmâo hơdôm tơlơi pơplih klă hloh./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: