Hing ang amăng hrơi: 4/6/2020

VOV4.Jarai-Ding jum ling tơhan dêh ]ar Mi tom brơi, lơ 3/6 pôr, hơmâo tu\ ư nao rai laih hăng Hàn Quốc, tơlơi rơkâo tla prăk blan kơ hơdôm rơbâo ]ô mơnuih dêh ]ar Hàn Quốc mă bruă amăng puih kơđông tơhan Mi.

 

Amăng tơlơi pôr phrâo hloh, Ding jum ling tơhan dêh ]ar anai lăi, dêh ]ar Hàn Quốc amra tla rơbêh 200 klăk dolar Mi, prăk blan kơ 4 rơbâo ]ô mơnuih dêh ]ar Hàn Quốc truh abih thun anai.

 

Tơlơi pôr lăi pơtong, tơlơi tu\ ư anai brơi tla prăk blan kơ mơnuih mă bruă apah mơ\ng dua boh dêh ]ar, pơpha djru nao rai bơkơnar hloh, laih dơ\ng lăi amra djă hnong bruă djru mrô 1 mơ\ng dua boh dêh ]ar Mi hăng Hàn Quốc, kơtưn ngă bruă wai pơgang tơlơi rơnuk rơnua kơ dua bơnah.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: