Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai-Mơguah sing bring lơ 21/1, tui mông dêh ]ar Kha], dêh ]ar Kha] pôr pơthâo hơdră bơtơhmal 28 ]ô khua mua dêh ]ar Mi rơnuk khua mir sir dêh ]ar Mi, ơi Donald Trump, yua tek  nao bruă amăng dêh ]ar Kha], amăng anun hơmâo Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi hơđăp ơi Mike Pompeo.

Hơdôm khua mua hơđăp amăng kơnuk kơna khua mir sir ơi Donald Trump hăng ding kơna amăng sang ano\ gơ`u kom abih, [u brơi mut nao pơ dêh ]ar Kha] ôh, hơdôm kông ty ngă hrom gơ`u ăt pơgăn mơ\n s^ mơdrô [ơi dêh ]ar Kha].

Khua pơtruh hiăp Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua dêh ]ar Mi pôr, bruă dêh ]ar Kha] bơtơhmal [ing khua mua hơđăp dêh ]ar Mi, pôr pơthâo amăng hrơi ơi Joe Biden đ^ ngă khua mir sir le\ kah hăng bruă ngă kah pơpha nao rai ping gah kơđi ]ar. Mơnuih [ôn sang Mi dua ping gah khom truh hiăp jăm [uah tơlơi anun, jăm [uah bruă ngă anai mơ\ng dêh ]ar Kha].

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương