Hing ang amăng hrơi: 21/12/2020

 

VOV4.Jarai-Amăng hơdôm hrơi hăng anai, mơnuih [ôn sang, boh nik `u mơnuih ngă bruă s^ mơdrô amăng bruă tuai ]uă ngui, bơwih bruă [ong huă s^ mơdrô Măng Đen, tơring glông Kon Plong lăi pha, tơring ]ar Kon Tum hnun mơ\n hlăk do\ tơguan bơnga anh đào ]uh blang.

 

 

Hơdôm ]ơnuh bơnga anh đào blung a ]uh blang [ơi Măng Đen

 

Lơ\m hrơi blan thun anai klin Covid 19 bơbe] yua kơtang amăng bruă tuai ]uă ngui, bruă bơwih s^ mơdrô mơnong [ong huă tơring ]ar Kon Tum, hrơi blan bơnga anh đào ]uh blang yơh hrơi mơak tu\ jum tuai nao e\p lăng lu [ơi Măng Đen, r^m hrơi [ơi Măng Đen, tơring glông Kon Plong ]ơkă hơdôm rơbâo ]ô tuai nao ngui lăng bơnga blang.

 

 Djop sang jưh tuai, sang s^ mơdrô mơnong [ong huă lêng kơniă soh. Hơdôm hơpluh rơbâo phun bơnga anh đào dưi pla pơtum lu hloh [ơi đang bơnga anih ngui ngor tơring kual Măng Đen, gơnam s^ mơdrô kơ tuai hyu ngui [ơi tơring glông Kon Plong, tơring ]ar Kon Tum jai hrơi pơhư] lu tuai hyu ngui.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương