Hing ang amăng hrơi: 16/12/2020

 

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ 90 hrơi [ă kman Covid 19 amăng kual plơi pla, lơ 30/11/2020, Việt Nam hơmâo dơ\ng 4 ]ô mơnuih [ă phrâo [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh, amăng anun 3 ]ô mơnuih prong hăng 1 ]ô ]ơđai muai.

 

Tơlơi anai brơi [uh, klin Covid 19 ăt do\ đô] je\ giăm jum dar [ing ta aka [u abih ôh, anun kiăng abih bang [ing ta khom kơđiăng, răng na nao, [u ngă amưng ôh hăng klin kheng duăm ruă, ngă djơ\ tơlơi pơtă pơtăn mơ\ng ơi ia ia jrao pơtô hơdră pơhlôm pơgang klin Covid 19.

 

Tơdơi kơ lu hrơi dưi pơgăn laih klin Covid 19 amăng dêh ]ar, lu mơnuih ngă amưng dơ\ng yơh hơdră pơhlôm pơgang klin.

 

Pơphun pơtum lu mơnuih ngui ngor, [ong mơ`um adoh suang kơdok kơdor glăi dơ\ng. {ơi hơdôm anih lu mơnuih juăt do\ ngui, đơ đa [u gưt truă bơnal gôm [o# ôh, tơl hơmâo mơnuih [ă klin Covid 19 phrâo kah, djop pô sư\ rơbư\ do\ hu\i do\ bơngơ\t.

 

 Ơi ia jrao Trịng Quang Trí, Khua anom bruă pel e\p tơlơi duăm ruă tơring ]ar Dak Lak brơi thâo:

 

‘’Tơlơi ]i hơmâo klin Covid 19 [ơi Việt Nam ăt do\ prong đô] yua dah ră anai, mơnuih mơ\ng dêh ]ar ta] rơngiao glăi pơ dêh ]ar ta pô do\ lu, lơ\m anun [ing ta hơmâo jơlan guai dêh ]ar lu dêh ]ar arăng [ă klin, hơdră pơhlôm pơgang [u kjăp.

 

 Tơlơi anun ngă tơnap tap kơ bruă pơhlôm pơgang klin Covid 19 ră anai mơ\ng 60-70% laih dơ\ng [ing [ă klin [u hơmâo tơlơi bơkơnăl mưn ruă ôh. Yua kơ anun lu mơnuih [u kơđiăng ôh amăng plơi pla’’.

 

Tơdơi kơ hơmâo mơnuih [ă klin Covid 19 phrâo anai [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh, anom bruă ia jrao tơring ]ar Dak Lak pok pơhai lu hơdră hơduah e\p mơnuih je\ giăm hăng mơnuih [ă kman arăng lăi [ing F1, F2.

 

Tơdơi kơ anun, pơtong rơđah mơnuih F2 hơmâo pơdjơ\ nao hăng pô ruă, [ing hyu mă bruă laih anun hơmâo hơdră pơhlôm pơgang brơi mă drah ba pơ]rang laih anun khom brơi pơ]lah phara hơdôm [ing anun.

 

Truh ră anai, abih bang [ing arăng đing đăo je\ giăm mơnuih ruă, ră anai mă drah ba pơ]rang [u [uh hơmâo kman sars-cov-2 ôh. Lăi nao kơ tơlơi hu\i [ă kman Covid 19 amăng tơring ]ar Dak Lak, ơi ia jrao Trịnh Quang Trí, Khua anom bruă pel e\p tơlơi duăm ruă tơring ]ar Dak Lak brơi thâo:

 

‘’Ră anai adai ayuh hyiăng rơ-o\t anun yơh hơdôm tơlơi ruă jơlan suă jua jơlan rơkông đok yua virus juăt ngă lu biă mă ră anai, lơ\m anun mơta ta lăng [u thâo [uh ôh, [ing ta [u thâo krăn ôh tơlơi bơkơnăl hăng ano\ mưn `u yua dah `u hrup hăng pơtu\k hơdrap đô] đa].

 

 Adai rơ-o\t ăt gêh gal kơ kman virus klin Covid 19 amu` lar hyu amăng anih hơdip jum dar [udah do\ đôm glăi amăng gơnam yua sui hloh, yua kơ anun yơh, tơlơi hu\i klin [ă hyu ăt do\ kơtang đô]’’.

 

Tui hăng [ing rơgơi kơhnâo gah bruă ia jrao, ră anai aka [u hơmâo ôh hơdră pơgăn tơlơi ruă kman Covid 19 [ă hyu.

 

{ơi ro\ng lo\n tơnah, tơl hơdôm dêh ]ar rơgơi, pơdrong hai, bruă ia jrao kơhnâo kơhnăk laih hrup Prang, Mi, Angle [ing [ă kman tơlơi ruă Covid 19 ăt djai lu mơ\n, đ^ na nao r^m hrơi, lơ\m anun ia jrao vaccine pơgang tơlơi ruă anai aka [u hơmâo ôh, yua kơ anun hơdră răng kơđiăng, pơgang mă drơi jăn pô yơh klă hloh amăng bruă bong glăi hăng klin Covid 19.

 

R^m ]ô [ing ta khom răng kơđiăng, ngă tui djơ\ tơlơi pơtô ba mơ\ng bruă ia jrao pơhlôm pơgang klin tui hăng 5 mơta bruă khom ngă mơ\ng Ding jum ia jrao, kah hăng:

 

1-Bơnal gôm [o#: Khom truă bơnal gôm [o# na nao [ơi anih lu mơnuih găn rơgao nao ra, anih pơtum lu mơnuih; truă bơnal gôm [o# gah ia jrao [ơi sang ia jrao, anih nao pơjrao tơlơi duăm ruă hăng anih brơi do\ pơ]lah phara.

 

2-Rao tơngan pơdjai kman: Rao tơngan na nao hăng ia ]ơ [u [âo [udah rao hăng ia pơrơgoh kman. Rao [udah sut uă h^ anih djă apăn gơnam yua mă bruă, ano\ juăt djă hăng tơngan kah hăng telephôn, gai apăn bah amăng sang, măi komputer, măi ju\ yap mrô, kơ[ang, grê anih mă bruă…..Rơnăk anih do\, kih rơmet sut na nao sang ano\ laih anun pok bah amăng brơi rơhaih rơhong.

 

3-Do\ ataih djơ\ hnong  pơkă: Khom do\ ataih tơdruă djơ\ hnong pơkă sit pơhiăp hrom pô anai, pô adih.

 

4-{u nao pơtum [ơi anih lu mơnuih mơnam ôh.

 

5-Pơhaih bruă ia jrao: Ngă tui hơdră pơhaih bruă ia jrao amăng măi telephôn hăng anăn App NCOVI; mă yua hơdră djru BlueZone [ơi anih kiăng hơduah e\p  tui anai https:// www.bluezone.gov.vn pioh arăng thâo hăng lăi brơi kơ ta, djru ta` thâo tơlơi pơhing klin kheng.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương