Hing ang amăng hrơi: 11/10/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 20 thun ngă tui tơlơi pơphun “Abih bang mơnuih gum pơgôp pơjing tơlơi hơdip hiam klă’’, plơi prong Pleiku (Gialai) dưi ngă truh kih lu mơta, tơlơi hơdip mơda [u pơdơi pơplih phrâo.

 

Phường Yên Đổ le\ anih ba gru lơ\m ngă tui tơlơi pơphun “Abih bang mơnuih gum pơgôp pơjing tơlơi hơdip hiam klă’’. Kiăng kơ tơlơi jak iâu anai mut nao amăng tơlơi hơdip sit nik, phường Yên Đổ hơmâo pơtrut bruă pơtô pơblang pơlir hăng pơsur “Abih bang mơnuih gum pơgôp man pơdong plơi pla phrâo, plơi prong hiam klă’’.

 

Amăng anun, phường pơsit bruă yôm phun le\ pơjing hơdôm [ut plơi pla mơtah-agaih-hiam, anăp nao tơlơi hơdip pơplih phrâo hiam klă. Ơi Đặng Ngọc Thắng – Khua Jơnum min mơnuih [on sang phường Yên Đổ brơi thâo: Tơdơi kơi 20 thun ngă tui tơlơi jak iâu, lu gru grua hiam klă hơmâo djă pioh, ngă tui, tơlơi hơdip phrâo [ơ[rư\ pơplih.

 

Truh ră anai, 98% jơlan amăng plơi ppla tuh [êtông, tuh kơsu; djop plơi pla ala [on lêng kơ hơmâo sang drông; sang jơnum plơi; r^m thun hơmâo rơbêh 95% mrô sang ano\ hơdip hiam klă…

 

Sang drông [ơi plơi Ia Nueng (să Biển Hồ, plơi prong Pleiku)

 

Boh than ba glăi mơng tơlơi jak iâu anai hơmâo gum pơgôp prong prin amăng bruă pơjing tơlơi hơdip hiam klă, pơhlôm hơđong amăng plơi pla, hrưn đ^ tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang, pơtrut pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam [ơi [on lan.

 

{ơi phường Hội Thương, tơlơi pơhun “Abih bang mơnuih gum pơgôp pơjing tơlơi hơdip hiam klă’’ ăt hơmâo abih bang mơnuih [on sang amăng phường mut hro\m. Yă Võ Thị Hằng, Khua jơnum min mơnuih [on sang phường brơi thâo: Hơdôm thun laih rơgao, bruă pơjing sang ano\ hơdip hiam klă pơphun na nao, pơlir hăng bruă pơjing [ut plơi pla hơđong amăng djop mơta, pơjing plơi prong hơdip mơ-ak klă.

 

Truh ră anai, đơ đam phường hơmâo laih 2.160 amăng 2.226 boh sang ano\ le\ “Sang ano\ hơdip klă’’, giăm 97%; mrô sang ano\ [un rin hro\ trun do\ 0,46%; rơbêh 90% mrô jơlan glông amăng plơi pla hơmâo arăng hyu du` pơ[ut glăi asuk ruk; mơnuih [on sang thâo pơgang ayuh hyiăng rơhuông adai.

 

Lăi nao tơlơi tu\ yua mơng tơlơi jak iâu, ơi Nguyễn Hà, Khua anom bruă gru grua-pôr pơhing plơi prong Pleiku brơi thâo: Mơng tơlơi jak iâu anai, djop [on lan hơmâo pơtô pơblang mơnuih [on sang ngă djơ\ hăng tơlơi pơsit [ơi [on lan.

 

Ră anai, 100% plơi pla amăng plơi prong hơmâo laih sang jơnum hro\m hăng anih pơsir bruă brơi ană plơi pla; bruă bơrơguăt drơi jăn, gru grua-adôh suang hơmâo djă pioh hăng ngă tui na nao.

 

Đơ đam plơi prong hơmâo 51.178 boh sang ano\ le\ “Sang ano\ hơdip klă’’, đ^ 63% pơhmu hăng thun 2001; 95% plơi pla hơdip hiam klă; 96% anom bruă mă bruă klă;

 

8 amăng 8 boh să ngă pơgiong hơnong pơkă plơi pla phrâo hăng 3 boh plơi pla mơnuih djuai ania [iă dưi ngă pơgiong honong pơkă plơi pla phrâo tui tơlơi c\râo trun mrô 12-CT/TU mơng khul apăn bruă Ping gah tơring c\ar.

 

Biă mă `u, amăng jơnum lăng glăi 20 thun ngă tui tơlơi jak iâu, djop să, phường hơmâo ruah hăng pơpu\ bơni 1.365 boh sang ano\ hơdip klă. Lu grup hyu pơtrut pơsur hăng sang ano\ hơmâo tơlơi gum pơgôp prong prin, le\ ako\ phun lơ\m ngă tui tơlơi jak iâu amăng plơi pla, gum pơgôp prong prin kiăng plơi prong dưi tu\ yap le\ plơi prong gưl I gah tơring c\ar.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương