Hing ang amăng hrơi: 6/6/2020

 

VOV4.Jarai - Yua thâo pơmin amăng tơlơi bơwih [ong, yua hnun, amăng thun rơgao, mơnuih ping gah A Hủ do\ [ơi să Măng Cành, tơring glông Kon Plông, Kontum hơmâo pơhrui kơmlai 200 klăk prăk mơng bruă ngă hmua hăng bruă djru kai hmua, pơgiăng gơnam man sang do\ kơ neh met wa amăng să. Pơphun bơwih [ong mơng tơlơi hơmâo hơđăp [ơi plơi pla, tơdăm djuai ania Sêdang anai pơgôp pran jua man pơdong plơi pla phrâo djơ\ lăp [ơi kual mơnuih djuai [iă do\.

 

Khă glăk hơjan bơbrik, samơ\ ayong A Hủ (33 thun, djuai ania Sêdang Mơ Nâm) do\ [ơi plơi Măng Cành, să Măng Cành, tơring glông Kon Plông ăt hok mơ-ak ba [ing gơmơi nao lăng đang pla phun đương qui mơng sang ano\ `u.

 

Ayong A Hủ brơi thâo, ayuh hyiăng lon adai [ơi anai djơ\ biă hăng phun jrao anai, yua hnun, phrâo anai, `u pla 1 sao mơ\ pơhrui glăi 6 klăk prăk. Pơhmu hăng phun pơko\n le\ `u hơmâo hloh; bruă pla, wai lăng, buc\ phun jrao ăt plai [iă mơn glêh. Yua hnun, amăng thun pơ anăp, `u amra pơplih 5 sao mơng đang hơbơi plum hơdai nao pla phun đương qui.

 

Ayong A Hủ brơi thâo, thun 2002, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Kon Plông pơđar `u nao hrăm bruă cơ điện [ơi [on prong Hồ Chí Minh. Truh thun 2005 `u hrăm giong, yua sang ano\ tơnap, laih anun nao mă bruă ataih đơi, yua hnun `u do\ pơ sang djru sang ano\ laih anun do\ bơnai.

 

Triăng ngă hmua, ayong A Hủ dưi pok anih pơkra apui lơtrik yua amăng sang ano\ hăng djop mơta măi c\oh hmua kơ neh met wa amăng să, yua hnun, prăk pơhrui ăt lu mơn. Yua hnun, tơdơi kơ 3 thun, sang ano\ `u tơbiă anăn mơng sang ano\ rin.

 

Hơdôm tơlơi gir mơng `u hơmâo grup ping gah, hlăk ai amăng plơi pla bơni, truh thun 2009, `u hơmâo arăng pơmut amăng ping gah. Thun 2010, `u hơmâo ruah ngă Kơ-iăng khua git gai hlăk ai să.

 

Amăng mong ngă bruă wai lăng Hlăk ai, `u juăt juh alum pran jua [ing hlăk ai, ngă klă tơlơi pơtrun mơng Ping gah, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna, amăng anun yôm biă mă `u le\ pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong amăng sang ano\, pơjing plơi pla jai hrơi pơdrong sah klă hiam.

 

Hro\m hăng hơdôm sao lon hmua ngă pơdai, pla hơbơi plum, ayong A Hủ c\an prăk mơng Sang prăk djru mơnuih mơnam tơring glông pok prong anih ngă hmua hăng rông mơnu\ bip. Ră anai, sang ano\ `u hơmâo 3 ektar lon, amăng anun hơmâo 2 ektar đang hơnơi plum (pơhrui hơmâo 20 klăk prăk/thun); 6 sao hmua pơdai ngă sa bơyan (hơmâo 10 klăk prăk), 1 sao phun jrao đương qui (pơhrui glăi 6 klăk prăk/thun). ~u ăt rông thim 6 drơi kơbao, 5 drơi bê, mơnu\ bip, pioh s^ rah [ong rah.

 

Lăng tơlơi kiăng yua măi kai ngă hmua, pơgiăng gơnam mơng hmua, gơnam man pơdong anih anom mơng mơnuih [on sang amăng să prong biă mă yua hnun `u mă 180 klăk prăk blơi 1 boh măi kai hơmâo rơ-mooc djru tơlơi kiăng mơng ană plơi, mơng bruă anai ăt pơhrui glăi 10 klăk prăk/blan. Prăk pơhrui glăi mơng lu bruă, tui hăng tơlơi ju\ yap amăng ayong A Hủ, amăng thun rơgao, sang ano\ hơmâo prăk [ong lơi giăm 200 klăk prăk.

 

Yua thâo pơđom lui prăk kăk, rơnuc\ thun rơgao, `u pơkra sang hăng rơnap, kyâo, hơmâo pơbung sang hiam, nua truh kơ 200 klăk prăk. A Hủ brơi thâo, amăng thun blan pơ anăp, `u amra pla thim 5 sao đương qui, rông kơbao lu truh kơ 10 drơi.

 

 

Mơng sang ano\ rin, truh ră anai, sang ano\ ayong A Hủ hơmâo [ong hơmâo huă, hơmâo sang do\ prong, blơi djop gơnam yua amăng sang ano\. Rơngiao kơ anun, pơtrut đ^ pran jua gơgrong bruă mơng sa c\ô khua git gai ping gah wơ\t hăng ngă khua plơi, A Hủ jak iâu neh met wa gir ngă hmua pơkra gơnam lom lui tơlơi rin rơpa hơđong, amăng [rư\ hrưn đ^ ngă pơdrong./.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: