Hing ang amăng hrơi: 25/10/2020

VOV4.Jarai - Yă Y Phôih (73 thun, djuai anai Bahnar) do\ [ơi plơi Kon Kơ Lâng, [ut plơi Đăk Ơ Nglăng, să Đăk Tờ Re, tơring glông Kon Braih, tơring c\ar Kontum phrâo hơmâo Khua mir sir dêh c\ar ta pơpu\ hră pơsit Mơnuih thâo akhan hri. Ră anai kơnong `u đôc\ hơmâo arăng pơpu\ [ơi să Đăk Tơ Re yua kơ thâo akhan hri mơng djuai ania Bahnar.

 

Yă Y Phôih brơi thâo, lơ\m `u 16 thun, `u thâo bơră ruai kơtuai akhan laih yua kơ hơmâo am^ ama pơtô brơi. Hăng pran hor akhan hri, lơ\m amăng plơi pla hơmâo tơlơi hning rơngo\t, `u nao akhan hri brơi arăng hmư\.

 

Lơ\m anun, `u do\ giăm tơpur hro\m hăng c\eh tơpai, `u akhan mơng tlam mlăm truh mơguah ăt [u glêh ôh. Yă Phôih đok pơhiăp rơnang mơ-ak, lơ\m arăng hmư\ `u akhan đok đ^ trun, đa kơtang đa rơnang hmư\ `ip amăng tơngia mơtăm yơh.

 

Mơnuih rơgơi akhan hri Y Phôih glăk do\ akhan

 

Yă Y Phôih tơlơi akhan `u hor hloh le\ tơlơi akhan ‘’Yă Rơ Ven’’ lăi nao kơ tơlơi khăp tơdăm dra đưm đă ră hlâo adih, [u ah gơnah nao ôh tơlơi ngă tơnap tap, gleh glar hăng lu tơlơi pơgăn, tơlơi hơdip [u hơmâo lu bưng hiam, samơ\ tuc\ rơnuc\ dua tơdăm dra anai ăt dưi hơdip hro\m. Dua tơdăm dra ania hơdip yâo mơ-ak biă mă lơ\m abih pran jua wai pơgang tơlơi khăp dua gơ`u.

 

{ơi anăp kơ tơlơi pơplih phrâo amăng boh thâo măi mok, plang internet, ră anai jai hrơi jai [iă mơnuih kiăng hmư\ `u akhan hri. Yua kơ tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam pơđ^ kyar, ră anai r^m boh bơbung sang lêng kơ hơmâo tivi, arăng kơnong lăng ph^m, lăng adôh suang amăng tivi [u kiăng hmư\ tơlơi akhan đưm dong tah.

 

Yă Y Phôih glêng mơta lăng nao pơ ataih pơm^n, hăng đok pơhiăp hning rơngo\t: Ră anai đa hơmâo mơn [ing ană tơc\ô amăng plơi pla nao ngui hmư\ `u akhan hri. Samơ\ [ing gơ`u hmư\ [iă laih anun glăi h^. Hlâo adih, amăng plơi Kon Kơ Lâng hơmâo 3 c\ô mơnuih thâo akhan hri, samơ\ 2 c\ô rơngiă laih, ră anai do\ kơnong sa c\ô yă Y Phôih đôc\.

 

Yă Y Phôih arăng pơpu\ le\ mơnuih rơgơi akhan hri

 

Mơng hơdôm tơlơi akhan mơng yă Y Phôih, [ing ta [uh tơlơi bơră ruai akhan kơtuai mơng djuai ania Bahnar arăng lăng yôm biă mă amăng bruă pơlir hơbit ană plơi pla. Mơng tơlơi hơdip, bơwih [ong huă tơlơi akhan jing ano\ pơlir kơplah wah tơlơi hơdip mơda hăng yang rơbang. Anai le\ tơlơi ngă giăm hloh kiăng tô nao rai kơplah wah mơnuih glăk do\ hơdip hăng ơi yă; kơplah wah đưm hlâo hăng ră anai.

 

Tơlơi akhan hri mơng djuai ania Bahnar ăt le\ tơlơi pơc\eh kiăng lăi nao pran hrưn đ^ hiam klă mơng mơnuih djuai ania [iă kiăng kơ anăp nao tơlơi hơdip yâo mơ-ak, pơdrong asah, pơpu\ tơlơi khăp pap, thâo rơgơi kơ ană mơnuih bong glăi tơlơi lông mơng ayuh hyiăng hăng bơkơdong glăi yang sat.

 

Hơdôm tơlơi yôm phara mơng tơlơi akhan hri djuai ania Bahnar, ră anai glăk dong [ơi anăp kơ rơngiă, blan 4/2017, tơlơi akhan hri djuai ania Bahnar sit nik hơmâo Ding jum gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tu\ yap le\ gru grua yôm gah bơngăt gưl dêh c\ar, kiăng kơ djă pioh, wai lăng. Hăng tơlơi thâo rơgơi hăng pran hor amăng bruă djă pioh gru grua, yă Y Phôih hơmâo Khua mir sir pơpu\ hră pơsit Mơnuih rơgơi akhan hri.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương