Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai - Khua c\ih pioh Khul tơlơi pơkôl kual Kơdư Đại Tây Dương (NATO)  Jens Stoltenberg lăi pơtong NATO hăng Khul pơlir hơbit kual Mi kô| (EU) do\ tơguăn tơlơi ngă hro\m hăng Khua mir sir Mi ơi Joe Biden kiăng hơkru\ glăi hăng kơtưn tơlơi rô nao rai amăng kual Đại Tây Dương. Khua mir sir Mi ơi Joe Biden amra đ^ ngă khua mir sir sit nik mơng lơ 20/1 hăng pơdah pran kiăng pơlir tơlơi rô nao rai amăng kual Đại Tây Dương glăk gun găn ră anai, kah hăng pơtrut ngă hro\m djop bơnah. Amăng tơlơi gir run pơtrut ngă hro\m, Khua c\ih pioh Stoltenberg hơmâo jak iâu ơi Joe Biden nao Jơnum khua mua khul NATO samơ\ ră anai ăt aka [u pơkă hrơi mông tong ten ôh. Lơ\m anun, Khua Khul pơ ala kual Mi kô| Charles Michel ăt rơkâo pơphun mông bưp [ô| mơta kơplah wah Khua mir sir phrâo dêh c\ar Mi hăng Khua mua amăng kual EU.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương