Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

VOV4.Jarai - Khua ]ih pioh Khul pơkôl Bắc Đại Tây Dương ( NATO) ơi John Stoltenberg hmâo mơ-^t tơlơi jak iâu ơi Joe Biden, pô dưi hmâo [irô pôr pơhing dêh ]ar Mi lăi pơthâo pô dưi amăng bruă ruah Khua mir sir dêh ]ar Mi thun 2020, nao pơhmư\ mông Jơnum gưl dlông NATO [ơi Brussels amăng ako# thun 2021 tơdơi kơ hrơi đ^ apăn bruă.

 

Pơhiăp amăng mông jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing [ơi anăp Bruă Jơnum Khua Ding jum pơtom hiăp hơdôm bôh dêh ]ar ding kơna NATO, ơi John Stoltenberg brơi thâo: {ing gơmơi akă pơsit sit nik ôh hrơi pơphun samơ\ sit `u amra hmâo sa tơlơi jơnum hăng tơlơi nao pơhmư\ mơng abih bang khua mua hơdôm bôh dêh ]ar ding kơna NATO, amăng anun hmâo Khua mir sir dêh ]ar Mi phrâo ruah dong. Ơi Joe Biden le\ pô do\ng yua prong hăng thâo hluh rơđah kơ NATO./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương