Hing ang amăng hrơi: 27/6/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 26/6, [ơi Hà Nội, pơphun ngă Lơphet [ơk pri pơplông }ih hră jar kơmar UPU tal 49. Bruă pơplông ]ih hră jar kơmar UPU tal 49 hăng anăn `u: “Adơi ]ih be\ tơlơi pơhing mơ-^t sa mơnuih prong lăi kơ ro\ng lo\n tơnah [ing ta glăk do# hơd^p” pơphun amăng đơ đam dêh ]ar mơng blan 12/2019 truh blan 3/2020, hmâo mă laih giăm truh 600 rơbâo pok hră ]ih pơplông mơng [ing ]ơđai sang hră amăng đơ đam dêh ]ar ta.

 

Bruă pơplông ]ih hră UPU tal 49 hăng anăn `u pơhư prong, hmâo tơhnal prong hloh.

 

Yua anun, bôh yôm ]ih tơlơi pơhing, hơdôm tơlơi ruai dưi pơdah amăng hơdôm pok hră mơng [ing ]ơđai lu mơta biă.

 

Gru\p ]om puang lo\n ia ta hmâo ruah 100 pok hră ]ih rơwang ruah tu] rơnu]. Bôh tơhnal: 1 pri mrô sa, 3 pri mrô 2, 5 pri mrô 3, 30 pri pơsur, 61 pri Cây Bút Triển Vọng hrom hăng 5 pri yôm phăn pioh kơ ]ơđai bum mơta./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: