Hing ang amăng hrơi: 3/8/2020

VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 2/8, Kơnuk kơna Philippines lăi pơthâo amra mă yua glăi tơlơi phiăn guang dar kơjăp hloh kual amăng lăm hăng jum dar plơi prong jưh jom Manila amăng 2 rơwang hrơi tơjuh, mơng mơguah lơ 4/8, amăng hrơi mông dêh ]ar [ơi kual Đông Nam Á anai glăk gir run pơgăn klin Covid-19 lar hyu, lơ\m mrô mơnuih [ă kman rơgao 100.000 c\ô mơnuih laih.

 

Tơlơi pơsit anai hơmâo ba tơbiă tơdơi tơlơi jak iâu lơ 1/8 mơng 80 anom bruă pơ ala kơ 80.000 c\ô ơi ia jrao hăng 1 klăk c\ô y tá kơ bruă hruă kơjăp hloh bruă pơgang klin, yua dah dêh ]ar Philippines glăk lui ruh amăng bruă pơgang klin Covid-19 laih anun pơhu\i hlâo anom bruă ia jrao [ơi dêh ]ar anai amra [u dưi mă bruă dong tah yua mrô mơnuih [ă kman jai hrơi lu tui.

 

Khua mir sir dêh ]ar Phlippines ăt đăo gơnang mơn kơ anom bruă ia jrao dêh ]ar anai, jak iâu rim c\ô mơnuih mă bruă [ơi sang ia jrao kho\m gir, abih pran jua pơgang klin Covid-19.

Siu H’ Mai: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: