Hing ang amăng hrơi: 7/11/2020

 

VOV4.Jarai - Hơdôm thun rơgao, mơnuih [on sang [ơi Dak Nông gir ngă tui hơdră bruă man pơdong plơi pla phrâo, mơng anun gum pơc\ruh prăk kăk, hrơi mă bruă, kăng pha lo\n…pioh man pơdong anih anom, kiăng pơđ^ kyar plơi pla.

 

C|ơkă bruă bơkơtưn man pơdong plơi pla phrâo, rơwang thun 2015-2025, mơnuih [on sang [ơi Dak Nông gum pơgôp rơbêh 69 klai prăk man pơdong plơi pla phrâo. Mơng bruă anai, mơnuih [on sang gum djru rơbêh 113.400 hrơi mă bruă pơkra rơbêh 1.280 km jơlan nao rai amăng plơi; hyu kor, rơmet pơkra ming rơbêh 60km bơnư\ pơđoh ia pơ hmua.

 

Truh ră anai, tơring ]ar hơmâo 22 boh să plơi pla phrâo, amăng anun hơmâo tơlơi gum pơgôp [u [iă ôh mơng ană plơi. Mơng bruă bơkơtưn man pơdong plơi pla phrâo, djop gưl khul ngă hmua hơmâo iâu pơthưr mơnuih [on sang man pơkra hơdôm ring bruă yôm kah hăng “Jơlan mơnuih [on sang”, “Phun kyâo mơnuih [on sang”, “Jơlan bơnga mơnuih [on sang”, “Tu\ rơđah jơlan amăng plơi”…

 

Mơng bruă bơkơtưn man pơdong plơi pla phrâo, jai hrơi hơmâo lu gru mơnuih ngă hmua rơgơi mơbruă gum pơgôp man pơdong plơi pla hăng lu bruă ngă. Hmư\ hing kah hăng sang ano\ ơi Phan Thành Trung, să Đức Minh (Dak Mil), hlong c\i djru 200 klăk prăk pioh ngă jơlan nao rai. Sang ano\ ơi Đặng Thiên Cảnh, să Đức Mạnh (Dak Mil), brơi 100m2 lo\n hăng pơnăng war hơmâo nua 200 klăk prăk pioh pơkra jơlan.

 

Mơnuih ngă hmua Dak Nông kăng brơi lo\n ngă jơlan amăng plơi.

 

Sang ano\ ơi Cao Văn Chiến, do\ [ơi să Quảng Thành (Gia Nghĩa), djru kơ 8 boh sang tơnap tap amăng bruă pơkra pơjing laih anun brơi hơdôm boh sang ano\ rin c\an 100 klăk prăk [u mă kơmlai pioh pơđ^ kyar bơ wih [ong huă. Sang ano\ ayong Chiến brơi dong 5000m2 lo\n hăng 400 phun kơphê, kơsu, phun boh mit…hăng nua rơbêh 300 klăk prăk pioh ngă ring bruă amăng plơi pla.

 

Sang ano\ yă Nguyễn Thị Thanh Nga, do\ [ơi să Dak Sin (Dak Rlấp), brơi 1,6 ektar lo\n pioh man pơdong Jơnum min mơnuih [on sang să, sang hră muai hăng amra brơi dong mơn tơdah amăng plơi kiăng pơkra jơlan. Ơi Đào Thanh Tùng, [ơi să Quảng Tân (Tuy Đức), jak iâu sang ano\ `u hăng neh met wa pơc\ruh hơmâo 870 klăk prăk, 120 hrơi mă bruă djru pơkra 3km jơlan bê tông, 3 [e\ tơdrông toa, 2 boh amăng bưng pơđoh ia.

 

{ing đah kơmơi tơring ]ar Dak Nông pơhrup hiam [ơi hơdôm glông jơlan nao rai.

 

Djop gưl khul mơnuih ngă hmua ăt pơtrut hyu pơtô pơblang, jak iâu mơnuih amăng khul thâo hluh wai pơgang ayuh hyiăng, anih hơdip amăng plơi pla; pơhrui djop tơlơi hơmâo pơdong lu hơbô| bruă wai pơgang ayuh hyiăng.

 

Khul mơnuih ngă hmua tơring ]ar hăng djop khul gưl tơring glông, plơi pla ăt jak iâu mơnuih [on sang ngă tui bruă “Abih bang mơnuih [on sang gum pơgôp ako\ pơjing tơlơi hơdip phrâo hiam klă [ơi plơi pla” pơlir hăng bơkơtưn ako\ pơdong sang ano\ hơdip hiam, plơi pla hơdip hiam.

 

Hmư\ hing hloh le\ Khul mơnuih ngă hmua tơring glông Dak Rlấp. amăng hơdôm thun rơgao, mơnuih ngă hmua amăng tơring glông hơmâo pơc\ruh rơbêh 50 klai prăk, brơi rơbêh 105.000m2 lo\n kơ Kơnuk kơna pioh pok jơlan nao rai amăng plơi, ngă sang hră, sang jơnum plơi pla.

 

Mơnuih ngă hmua hơmâo gum pơgôp 4.750 hrơi mă bruă hyu pơkra min, pơkra phrâo 548 km jơlan nao rai amăng plơi; hyu kor, pơ[ut, pơkra ming 35km bơnư\ pơđoh ia pơ hmua. Truh ră anai, tơring glông Dak Rlâp hơmâo 9/10 boh să plơi pla phrâo. Tơring glông glăk gir truh rơnuc\ thun 2020 hơmâo dong 1 boh să plơi pla phrâo hăng truh ako\ thun 2021 tơring glông Dak Rlấp amra dưi mă anăn plơi pla phrâo. Kiăng dưi ngă, tơring glông kiăng hơmâo tơlơi gum pơgôp mơng neh met wa.

 

Truh ră anai, abih bang kual plơi pla do\ lêng c\ih anăn ngă hơdôm tơlơi pơkă rơđah rơđông hăng lăp djơ\ kiăng hơmâo bruă bơkơtưn ngă bruă pơkra gơnam, man pơdong plơi pla phrâo. Mơnuih [on sang ngă hmua lêng gum pơgôp, hơdip rơnôm, thâo djru nao rai tơdruă, gum pơđ^ kyar bơwih [ong huă, boh thâo, mơnuih mơnam, wai pơgang lo\n ia – rơnuk rơnua, pơplih phrâo hăng pơđ^ tui tơlơi hơdip.

 

Rim  thun tơring ]ar hơmâo rơbêh 90% mrô sang ano\ c\ih anăn kiăng hơmâo hră sang ano\ hơdip hiam, amăng anun hơmâo 85% mrô sang ano\ dưi mă hră bơni sang ano\ hơdip hiam.

 

Tui hăng ơi Hồ Gấm, Khua khul mơnuih ngă hmua tơring ]ar, bruă mơnuih [on sang bơkơtưn man pơdong plơi pla phrâo pơtrut đ^ pran kơtang hăng tơlơi thâo gum pơgôp, tu\ ư hro\m ha pran mơng khua mua, mơng khul, mơng neh met wa ngă hmua c\i man pơdong plơi pla phrâo. Mơng bruă anai, mơnuih [on sang [ơi hơdôm plơi pla gum pơgôp pơtrut pơđ^ kyar bơwih [ong, mơnuih mơnam [ơi hơdôm kual plơi pla.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương