Hing ang amăng hrơi: 11/10/2020

VOV4.Jarai - Amăng 2 thun rơgao, Anom bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]ua\ ngui plơi prong {uôn Ama Thuo#t, tơring ]ar Daklak hmâo pok laih hơdôm anih pơtô brơi bôh thâo pơtô glăi hăng pơđ^ tui bôh thâo atông ]ing kơ hơdôm mơnuih thâo atông ]ing.

 

Mơng hơdôm anih anai, [ing thâo atông ]ing hmâo dong hơdôm bôh thâo kiăng yua lom pơtô brơi ]ơđai atông, pơplih ano# kơja\p kơ hơdôm anih pơtô glăi atông ]ing kơ hlăk ai, tơdăm ngek dra muai [ơi plơi prong jai hrơi jai klă hloh.

 

Mơng anun, djru pơtô pơhra\m hơdôm gru\p atông ]ing hlăk ai amăng plơi pla, djă pioh jua ]ing mơng djuai ania pô.

         

Tơdơi hơdôm hrơi blan pơdơi jăng jai kiăng ]ơlah mơnuih mơnam, pơhlôm pơgang pơgăn klin Covid-19, hơdôm hrơi anai, jua ]ing kram glăi tơtar đ^ amăng hơdôm bôh sang jơnum plơi pla [ôn K’Bu, să Hoà Khánh, plơi prong {uôn Ama Thuo#t, tơring ]ar Daklak.

 

Khă phrâo hrăm [ia\ hrơi, bruă pơhra\m glăi tơ\i đưn h^ yua kơ bơdjơ\ nao mơng klin ruă, samơ\ jua ]ing mơng [ing ]ơđai muai ăt hmư\ na nao hăng djơ\ rơ-oa mơn.

 

Adơi Hoàng Bảo Long Niê, Buôn Kbu, să Hoà Khánh brơi thâo, [ing gơmơi dưi hmâo nai pơtô ba abih pran jua, hrom hăng tơlơi hor amăng pran jua hơđăp anun bruă hrăm atông ]ing jing amu` ame\ hloh.

         

“Kâo mơ-ak biă lom [uh [ing gơyut atông ]ing, kâo ăt hor atông ]ing mơn. Kah hăng [ing gơyut atông le\ kâo ăt atông tui mơn. Kâo hmâo atông laih 2 mơta tơlơi atông, nai pơtô kơ kâo atông tui jua đot kok kok, [u tơnap ôh, amu` biă”.

         

Anih hrăm atông ]ing dưi pok mơng krah bơyan pơdơi prong thun anai [ơi [ôn K’Bu hmâo 30 ]ô ]ơđai hlăk ai tơdăm ngek dra muai [ơi hơdôm bôh plơi pla amăng să Hoà Khánh tui hrăm, amăng anun hmâo năng ai `u 10 ]ô đah kơmơi.

 

Yua hrăm amăng bơyan pơdơi prong anun hrơi mông hrăm pơplih mă, [ing ]ơđai dưi hrăm bôh hră laih anun pơhra\m atông hlao rim hrơi. Khă phrâo hrăm samơ\ [ing ]ơđai hur har pran jua biă hăng bruă hrăm atông ]ing.

 

Adơi Lò Thị Thuỳ Dung K {uôr, {uôn Kbu, să Hoà Khánh, plơi prong {uôn Ama Thuo#t lăi pơthâo:

         

“Thun anai kah kâo mơng thâo dưi hrăm atông ]ing, anun lom dưi ruah nao hrăm kâo mơ-ak biă. Kâo hor hrăm atông ]ing, hmư\ jua ]ing mơ-ak biă. Kâo atông hơdôm bôh ăt djơ\ mơn anun nai ruah kâo hlao”.

         

Nghệ nhân Y Klêc K’đoh [ơi anăp pơtô glăi [ơi anih hrăm atông ]ing [uôn K’Bu lăi pơthâo, kiăng prăp lui kơ bruă pơtô, hlâo kơ anun `u dưi pơtô laih anih pơtô bôh thâo pơtô glăi.

 

Khă akă kơja\p hai lom mă yua amăng bôh nik `u, samơ\ jai tơdơi anai, bruă pơtô mơng `u [ơ [rư\ jing amu` hloh, [ing ]ơđai djă pioh ta` klă hloh.

 

Hrom hăng anun, Khua git gai hăng gong gai [ơi anai ăt lăng ba klă mơn, ngă gal brơi hăng djru plơi pla kiăng anih hrăm pơphun na nao, biă `u tơdơi kơ abih ]ơlah mơnuih mơnam.

         

“{ing gơmơi hmâo hrăm laih anih bôh thâo kơ pơtô atông ]ing djuai ania Êđê, bưng le\ ră anai dưi hmâo tơlơi lăng ba mơng Ping gah, mơng Kơnuk kơna kiăng pơtô glăi kơ [ing ]ơđai tơdơi anai anăp nao dong jua ]ing hơgor mơng djuai ania Êđê.

 

Yua anun [ing gơmơi hmâo hrăm laih le\ ăt amra abih pran jua pơtô glăi kơ [ing ]ơđai ba glăi bôh tơhnal klă”.

         

Tui hăng yă Phạm Thị Hải Bình, Kơ-iăng Khua Anom bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]ua\ ngui plơi prong {uôn Ama Thuo#t, amăng lu thun rơgao, Anom bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]ua\ ngui plơi prong {uôn Ama Thuo#t, pơphun na nao bruă pơtô pơhra\m atông ]ing kơ hlăk ai ]ơđai muai.

 

Kơnong kơ amăng tal bơyan pơdơi prong thun 2020 anai, hmâo 3 anih pơtô dưi pơphun [ơi să Ea Kao, Hoà Khánh hăng Hoà Xuân.

 

Gơnang kơ anun, plơi prong {uôn Ama Thuo#t [ơ [rư\ pơjing rai hơdôm gru\p atông ]ing hlăk ai rai mơng hơdôm bôh plơi pla, amra gum hrom djop bruă bơkơtuai atông ]ing dưi pơphun.

         

Kiăng pơplih [ia\ hăng pơjing pran gơgrong hlâo nai pơtô hmâo laih amăng [ôn lan, amăng 2 thun rơgao, Anom bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]ua\ ngui plơi prong {uôn Ama Thuo#t hmâo pơphun laih bruă pơtô, pơđ^ tui bôh thâo atông ]ing, jơlan gah pơtô glăi atông ]ing kơ [ing nai pơtô, pơtô glăi kiăng djru bruă pơtô atông ]ing [ơi hơdôm bôh plơi pla.

         

“Amăng blan 6/2020 phrâo rơgao [ing gơmơi hmâo pok anih pơtô atông ]ing kơ 12 ]ô nghệ nhân, amăng anun hmâo 8 ]ô mơng să Ea Kao hăng 4 ]ô mơng să Hoà Khánh.

 

Kiăng dưi ngă tui hơdôm bôh thâo mơ\ [ing nghệ nhân dưi hrăm amăng hơdôm hrơi rơgao, hluai tui anun mơ\ [ing gơ`u dưi nao hrăm glăi pơtô glăi hơdôm bôh thâo, hơdôm tơlơi găn rơgao dưi hrăm kơ [ing ]ơđai ană amôn pô amăng plơi pla”.

         

Mơng anih pơtô pơhra\m anai, lu nghệ nhân dưi ngă juăt hăng hơdôm bôh thâo pơtô, bôh thâo pơtô glăi, dưi pơtô brơi djop hăng hmâo ako# tlôn hloh. Mơng anun gơ`u amra gêh gal hloh lom pơtô brơi ]ơđai, pơtô glăi kơ [ing mơnuih nao hrăm.

 

Anai dưi ]ang rơmang amra jing gru\p atông ]ing phun lom pơtô glăi [ơi hơdôm bôh plơi pla, djru klă kơ bruă djă pioh hơdôm tơlơi atông ]ing ăt kah hăng ru\ pơdo\ng glăi, tô# tui kơ hlăk ai amăng plơi pla djă pioh dong hăng ngă tui jua ]ing hơgor mơng plơi pla, djuai ania pô./.    

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương