Hing ang amăng hrơi: 31/12/2020

VOV4.Jarai - Le\ sa amăng hơdôm bruă mă pioh c\ơkă thun phrâo 2021, mơng lơ 29/12, [ơi plơi prong Kontum, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Kontum pơphun jơnum pơdă prưng hăng jao pri ‘’Rup hiam tuai c\uă ngui Kontum’’ thun 2020. Tal pơplông ‘’Rup hiam tuai c\uă ngui Kontum’’ thun 2020 hăng anăn ‘’Pel e\p gru grua, c\uă ngui đang glai’’. Tơdơi kơ giăm 5 blan pok pơhai, Khul pơphun hơmâo tu\ mă rơbêh 1.000 rup rap mơng 86 c\ô mơnuih hyu ph^n mơng 19 boh tơring c\ar, [ôn prong amăng đơ đam dêh c\ar.

 

{ing tuai nao lăng rup

 

Khul pơphun hơmâo ruah mă 100 pok rup ba nao pơdă prưng hăng jao pri brơi 9 pok rup hiam hloh; 6 pok rup hiam [ơ [iă mơng 11 c\ô mơnuih hyu ph^n rup. Mơng mông pơdă prưng, mơnuih [on sang, tuai c\uă ngui dưi nao lăng rup hiam mơng đang glai, gru grua, ană mơnuih [ơi Kontum mơng hơdôm anih ph^n phara hăng thâo pơc\eh. Tal anai, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui Kontum hơmâo jao pri pơplông ‘’Pơkra gơnam pơyơr gru grua – tuai c\uă ngui Kontum’’ thun 2020 brơi 13 gơnam, gơnam anai mơng 12 c\ô mơnuih pơkra pơjing.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương