Hing ang amăng hrơi: 17/6/2020

 

10/ Mơguah lơ 16/6, [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Anom bruă pơkơjăp drơi jăn, Ding jum boh thâo – bơkơjăp drơi jăn hăng tuai c\uă ngui ngă hro\m hăng Gơnong bruă boh thâo gru grua – bơkơjăp drơi jăn hăng tuai c\uă ngui Daklak pơphun pơplông mă pri c\ơđai rơgơi hloh hăng tơdăm ngek dra muai hrăm taih tui gru đưm dêh ]ar tal 21, thun 2020.

 

Pơphun mơng lơ 15/6 truh abih lơ 23/6, nao pơplông hơmâo 441 c\ô mơnuih mơng 27 grup rai mơng hơdôm boh tơring ]ar, [on prong, anom bruă amăng dêh ]ar, pơplông pơrơtaih nao rai, quyền hăng đối luyện [ơi 8 hơnong pơkă tui mrô k^ hăng [ing đah rơkơi hăng 6 hơnong pơkă tui mrô k^ hăng đah kơmơi.

 

 

Grup pơphun pơplông brơi bơnga hăng hla kơ kơ hơdôm anom bruă nao pơplông

 

Pri anai kiăng pơtrut đ^ tơlơi jak iâu “Abih bang mơnuih [on sang pơkơjăp drơi jăn tui gru Wa Hồ”, jak iâu pơhrăm taih tui gru hrăm taih Việt nam laih anun pel e\p, pơsit bruă pơtô, hrăm taih [ơi hơdôm boh tơring ]ar, [on prong, hơdôm anom bruă amăng dêh ]ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: