Hing ang amăng hrơi: 15/7/2020

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi, [ơi {irô kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam git gai jơnum Khul git gai dêh c\ar amăng Jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar kiăng pơhro\ trun [un rin hơđong kjăp rơwang thun 2016-2020 pok pơhai bruă mă pơ anăp dong.

 

 

Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam đ^ pơhiăp amăng mông jơnum

 

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo, mơng thun 2016-2019, ngăn drăp mơng gơnong glông hơmâo mă yua 22 rơbâo 850 klai prăk kiăng kơ pơphun hơdră bruă djru mơnuih mơnam, pơhro\ trun [un rin, djru khăm pơjrao tơlơi ruă, pơtô bruă mă … Amăng thun anai, ngăn drăp mơng gơnong glông mă yua amăng Jơlan hơdră le\ rơbêh 10 rơbâo klai prăk.

 

Truh ră anai, Sang bruă prăk djru mơnuih mơnam hơmâo brơi c\an rơbêh 422 rơbâo boh sang ano\ [un rin, giăm [un rin, sang ano\ phrâo pơklaih mơng [un rin, [ing c\ơđai hrăm hră sang ano\ tơnap tap hăng hnưh le\ rơbêh 18 rơbâo klai prăk.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum, Kơ-iăng Khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam rơkâo mơng anai truh rơnuc\ thun 2020, djop ding jum, gơnong bruă jec\ amec\ gum hro\m hăng lăng glăi bruă ngă tui tơlơi pơsit mơng Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Kơnuk kơna lơ\m pơphun ngă tui Jơlan hơdră pơhro\ trun [un rin hơđong kjăp.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: