Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021


 

VOV4.Jarai - Rơbêh 3 blan pơphun ngă bruă, rơdêh pơgiăng mơnuih ruă kriah mơng ayong Đỗ Quốc Minh Triều hro\m hăng [ing gơyut `u [ơi tơring kual Liên Nghĩa, tơring glông Đức Trọng, Lâm Đồng hơmâo pơphun ngă hơdôm pluh tal pơgiăng ba mơnuih ruă kơtang sang ano\ tơnap tap. Hơdôm bruă ngă hiam mơng [ing adơi ayong jing pran jua thâo pap, hur har pran jua yua kơ mơnuih mơnam.

Rơbêh 600 klăk prăk le\ mrô prăk ayong Đỗ Quốc Minh Triều (35 thun, do\ [ơi tơring kual Liên Nghĩa, tơring glông Đức Trọng, Lâm Đồng) hro\m hăng [ing gơyut `u pơc\ruh blơi rơdêh pơgiăng mơnuih ruă kơtang djru brơi sang ano\ tơnap. {u thâo hrơi mlăm, hơjan hlim, pơ-iă hang, ataih hă jê| dong tah, lơ\m hơmâo arăng iâu telephôn le\ [ing gơyut ayong Triều nao mơtăm yơh.

Yă Nguyễn Thị Sự, do\ [ơi tơring glông Lâm Hà, ruă ung thư hơtai, ră ruai glăi rim wơ\t `u nao pơ Sang ia jrao Chợ Rẫy ([on prong Hồ Chí Minh) pơjrao tơlơi ruă, yap kơnong prăk đ^ rơdêh nao hăng glăi rơngiă hơdôm klăk prăk [ơ\i. mơng hrơi thâo hơmâo rơdêh djru ba mơnuih ruă kơtang [ơi tơring kual Liên Nghĩa, sang ano\ `u iâu rơdêh hơmâo adơi ayong amăng grup djru ba klă biă, huăi mă prăk rơdêh ôh.

“Kâo bơni biă mă [ing ană amon thâo pap kơ mơnuih mơnam. Hơdôm tal pơgiăng brơi tui anai djru ba biă mă yơh kơ mơnuih duam ruă rin rơpa tui hăng kâo anai plai [iă tơnap tap”.

 

Rơdêh pơgiăng brơi đôc\ mơnuih ruă kơtang [ơi tơring kual Liên Nghĩa, tơring glông Đức Trọng, Lâm Đồng

 

Bơ ayong Nguyễn Đắc Lộc, do\ [ơi tơring kual Thạnh Mỹ, tơring glông Đơn Dương, bơni biă mă kơ adơi ayong hơmâo rơdêh pơgiăng mơnuih ruă kơtang djru ba mơnuih pô sang bưp tơlơi truh nao pơjrao jec\ amăng mlăm mơtăm.

“Kâo lăng bruă ngă mơng adơi ayong amăng grup rơdêh pơgiăng mơnuih ruă kơtang [u mă prăk le\ hiam biă mă, gơ`u [u kơnong djru sang ano\ kâo đôc\ ôh mơ\ gơ`u ăt djru ba mơn mơnuih bưp tơlơi truh pơko\n [u thâo ruai kơ mơmot mlăm ôh”.

Ayong Đỗ Quốc Minh Triều, pô wai lăng grup rơdêh pơgiăng mơnuih ruă brơi thâo, phrâo ngă bruă mơng blan 10 thun 2020 truh ră anai gơ`u hơmâo djru ba giăm 40 tal pơgiăng ba mơnuih ruă sang ano\ tơnap yơh. Tơlơi kiăng phun `u le\ djru brơi đôc\ đac\ kơ hơdôm boh sang ano\ rin, laih anun [ing adơi ayong dưm hăng rơdêh sa boh kơthung djru prăk tui hluai pran ta thâo pap, đah mơng hơmâo prăk djru ba lu mơnuih dong:

“Tơlơi kiăng ngă mơng [ing gơmơi le\ [ơi rơdêh hơmâo kơthung djru prăk. Laih anun arăng brơi hơdôm pă le\ tui hluai. Gơmơi [u hơmâo lăi pơgiăng mơnuih ruă anun le\ hơdôm ôh. {ing hơmâo prăk gơmơi ăt pơgiăng brơi mơn. Bơ [ing tơnap đơi le\ gơmơi djru pơgiăng brơi đôc\”.

 

Sa c\ô mơnuih ruă hơmâo grup rơdêh pơgiăng mơnuih ruă pơgiăng glăi mơng nao khăm.

 

{u kơnong ba mơnuih ruă nao ta` pơ sang ia jrao đôc\ ôh, hơmâo đa djai, kiăng ba glăi pơ sang, gơ`u ăt djru mơn. Pô mơgat rơdêh Nguyễn Minh Hiếu ră ruai:

“Hlâo adih kâo mơgat rơdêh pơgiăng mơnuih ruă [ơi Sang ia jrao prong tơring glông Đức Trọng, lăng gơ`u tơnap đơi [u hơmâo prăk, đa c\an prăk mă kmlai lu c\i tla prăk rơdêh, prăk pơjrao tơlơi ruă. Yua hnun kâo lăi pơthâo hăng adơi ayong thâo pap, lơ\m adơi ayong gơmơi blơi rơdêh le\ amra mơgat brơi đôc\, adơi ayong amăng grup gum djru nao rai yơh. Kâo djru ba mơnuih ruă le\ kâo mơ-ak, huăi hyu hil ruă hơget ôh, gơ`u huăi duam ruă mơak yơh anun. Bơ hơmâo mơnuih ruă le\ kâo pơđuăi rơdêh, mơmot mlăm hai kho\m nao yơh. Bơ [ing djai [u hơmâo bong le\ gơmơi ăt hyu jak iâu arăng pơc\ruh prăk djru mơn”.

Tơlơi pơhing kơ rơdêh djru ba mơnuih duam ruă sang ano\ tơnap tap hơmâo adơi ayong c\ih mơ-it amăng plang internet, pôr pơthâo kơ hơdôm boh sang ia jrao amăng kual, kiăng jai hrơi hơmâo djru ba lu mơnuih hloh.

Mơnuih [on sang do\ [ơi Lâm Đồng lơ\m kiăng hơmâo rơdêh pơgiăng brơi đôc\ mơnuih ruă kơtang, [ing ta iâu nao mrô telephôn anai 0962.646.115 [udah 0968.646.115 đah mơng hơmâo grup anai djru ba.

 

Tuấn Anh: C|ih - Siu H’Mai: Pơplang  

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương