Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai-Lu khua mua ro\ng lo\n tơnah hơmâo mơ-it laih tơlơi bơni hơơ] kơ Khua mir sir dêh ]ar Mi, ơi Joe Biden, laih dơ\ng ăt lăi pơtong, hơdôm tơlơi je] ame] hloh ră anai ro\ng lo\n tơnah kiăng [uh mơ\ng tơlơi sat klin Covid 19 truh pơ ano\ bơvlih ayuh hyiăng. Hơdôm tơlơi lông lăng prong kiăng ngă hrom lu bơnah, sa bruă je\ giăm kah hăng worr rơbit h^ rơnuk khua mir sir Donald Trump.

Khua mir sir tal 46 dêh ]ar Mi arăng ]ang rơmang biă mă dưi găn rơgao h^ hăng tơlơi lông lăng rơnuk phrâo, pơsir hơdôm tơlơi pơdjơ\ sao hăng hơdôm dêh ]ar ngă go\p, ăt kah hăng pơtrut bruă ngă hrom ba ro\ng lo\n tơnah đ^ nao amăng tơlơi mơak klă. Khua dêh ]ar Đức, yă Angela Merkel mơ-it hiăp bơni kơ ơi Joe Biden hăng Kơ-iăng khua mir sir Kamala Harris lơ\m đ^ ngă khua.

Khua dêh ]ar Đức lăi, ơi Joe Biden đ^ ngă khua kah hăng tơlơi mơak mơnuih [ôn sang ngă khua pô dêh ]ar Mi hăng ]ang rơmang amăng hơdră mă bruă phrâo mơak dua bơnah. Khua mir sir dêh ]ar Mehico, ơi Manuel Lopez Obrador le\ pơdah pran jua tu\ ư hăng jơlan hơdră mơ\ng khua mir sir dêh ]ar Mi kơ bruă pơsir klin Covid 19, pơphun glăi bruă tu\ jum mơnuih dêh ]ar ta] rơngiao mut nao do\ amăng dêh ]ar Mi, laih dơ\ng iâu pơthưr tơlơi ngă giăng mah dua bơnah pơđ^ kyar glăi dơ\ng.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương