Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

 

VOV4.Jarai - Yap truh yang hrơi dong lơ 3/8 (tui mông Việt Nam), ro\ng lo\n tơnah hơmâo rơbêh 18 klăk 200 rơbâo c\ô mơnuih [ă virus SARS CoV-2 hăng rơbêh 692.000 c\ô mơnuih djai. Dêh ]ar Mi, Brazil, India ăt jing 3 boh dêh ]ar bơbec\ yua klin kơtang hloh. Dêh ]ar Mi ăt le\ dêh ]ar [ă kman Covid-19 lu hloh hăng rơbêh 4 klăk 800 rơbâo c\ô mơnuih [ă, amăng anun rơbêh 158.000 c\ô mơnuih djai.

 

Ăt tui [ơi dêh ]ar Mi mơn, mrô mơnuih [ă virus SARS-CoV-2 [ơi kual Mi Kô| ăt glăk đ^ glăi dong mơn laih anun amra lu kar hăng mông hơmâo klin kơtang mơng klin tal blung a. {ơi anăp klin Covid-19 glăk [ă hyu lu dêh ]ar, [ing kơhnâo lăi, tơlơi hu\i rơhyưt mơng klin hơđuh rai tal dua [ơi lu dêh ]ar amra kiăo tui hơdră pơgang klin hăng bruă do\ pơc\lah mơnuih mơnam amăng tơlơi hơmâo phrâo.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: