Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

VOV4.Jarai - Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi phrâo anai [rô tal hơdor glăi Hrơi jar kmar gum pơgôp hăng mơnuih [on sang Palestine, Khua c\ih pioh Sang gum hơbit djop dêh c\ar ơi Antonio Guterres lăi pơtong, `u c\ang rơmang hơdôm bruă mă giăm anai amra pơsur khua mua dêh c\ar Israel hăng Palestine pơwo\t glăi jơnum pơc\rông sai tong ten [iă dong, hăng tơlơi gir run hro\m hăng jar kmar ba tơbiă hơdră 2 kơnuk kơna hăng ngă gêh gal kiăng ngă hro\m amăng kual.

 

Tui ơi Guterres, lơ\m hơmâo hơdră 2 kơnuk kơna kah mơng dưi ngă tui djơ\ tơlơi kiăng sit nik mơng mơnuih [on sang Palestine hăng Israel, laih dong pơhlôm rơnuk rơnua hơđong kjăp. Sang gum hơbit djop dêh c\ar ăt [uăn djru brơi Palestine hăng Israel pơsir h^ tơlơi rung răng.

 

Tơlơi djru gum mơng Sang gum hơbit djop dêh c\ar hơmâo pơdah amăng hơdôm tơlơi pơsit mơng Khul pơgang rơnuk rơnua hăng Khul pơ ala dêh c\ar amăng Sang gum hơbit djop dêh c\ar, laih dong tơlơi phiăn jar kmar ăt kah hăng tơlơi pơkôl mơ\ng dua bơnah.

 Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương