Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai - Amăng hră lăi pơthâo mơng Sang gum hơbit djop dêh c\ar hơmâo jăm [uah Triều Tiên pơkra gơnam măi mok anet [iă pioh pơkra put ayuh kiăng lăp djơ\ hăng ako\ phao amrom apui phrâo.

 

Tơlơi lăi pơthâo mơng Jơnum min rơnuk rơnua hơmâo wo\t [ing rơgơi kơhnâo krăo lăng hơdôm tơlơi bơtơhmal mơng Sang gum hơbit djop dêh c\ar gơ`ăm nao Triều Tiên.

 

Amăng hră lăi pơthâo anai, lu dêh c\ar jăm dêh c\ar Triều Tiên hơmâo pơkra pơjing gơnam măi mok anet [iă pioh pơkra put ayuh kiăng lăp djơ\ hăng ako\ phao amrom apui lơ\m dêh c\ar anai 6 wo\t laih pơnah lông lăng giăm anai.

 

Hră lăi pơthâo ăt jăm [uah Triều Tiên to\ tui bruă pơkra pơjing phao put ayuh wo\t bruă pơkra ia jâo Urani kah hăng bruă man pơkra sang kơsem min.

 

Hră lăi pơthâo anai hơmâo mơ-it nao Jơnum min bơtơhmal dêh c\ar Triều Tiên amăng Khul pơgang rơnuk rơnua lơm lơ 3/8. {ing khua mua mơng Triều Tiên [ơi Sang gum hơbit djop dêh c\ar aka [u lăi glăi hơge\t ôh tơdơi kơ hmư\ hră lăi pơthâo anai.

Siu Đoan: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: