Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

VOV4.Jarai - Ding jum Mơnuih mă bruă Singapore (MOM) lơ 3/8 lăi pơthâo, tuai mut nao pơ dêh ]ar anai mơng lơ 11/8 hơmâo mơnuih [on sang, mơnuih dêh ]ar tac\ rơngiao do\ kơtă hlao, mơnuih hơmâo hră mă bruă sui thun amra kho\m truă măi krăo lăng 14 hrơi tơdah do\ pơc\lah pơ sang.

 

Tui anun, mă krăp lăng điện tử hơmâo măi thâo anih ta đuăi hyu hăng mạng 4G [udah bluetooth amra nao hro\m hăng [ing tuai mơng rơngiao mut nao amăng dêh ]ar tơdơi kơ ngă giong hră pơ-ar [ơi tơdron rơdêh por.

 

Lăi lui hlâo amra hơmâo mơ-it na nao pơ măi anai laih anun pô hơmâo yua amra lăi glăi ta`. {ing ngă soh tơdah mă đuăi măi anai amăng mông do\ pơc\lah le\ arăng đu\ prăk 10 rơbâo dolar Singapore [udah mă krư\ truh 6 blan.

 

Bruă mă yua măi krăp lăng su\ amra djru anom bruă ia jrao dưi wai lăng klă mơnuih dêh ]ar tac\ rơngiao mut nao do\, plai [iă hơmâo klin [ă amăng dêh ]ar mơng [ing [u hla tui tơlơi pơtrun do\ pơc\lah.

Siu H’ Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: