Hing ang amăng hrơi: 14/9/2020

 

VOV4.Jarai - Truh blan 9 anai, đơ đam tơring c\ar Daklak phrâo jao prăk tuh pơ alin man pơdong kơnong 40% tui tơlơi pơkă. Ră anai r^m wo\t hrơi tơjuh tơring c\ar kho\m hyu pel e\p r^m ring bruă kiăng pơsir h^ ano\ do\ gun găn, hăng hmao tlôn pơhrua hyu prăk kak brơi hơdôm ring bruă prong pơko\n. {uh laih lu ano\ klă mơng hơdôm hơdră bruă lơ\m pok pơhai khut khăt mơ\ Daklak glăk pơphun kiăng pơtrut ta` bruă jao prăk tuh pơ alin bruă c\ar.

 

Thun 2020, abih bang rơnoh prăk tuh pơ alin man pơdong hơmâo pơpha tong ten [ơi tơring c\ar Daklak le\ giăm 4.200 klai prăk, amăng anun rơbêh 690 klai prăk pơhrua mơng thun 2019. Truh ako\ blan 9, tơring c\ar phrâo jao prăk tuh pơ alin le\ 40,5% tui tơlơi pơkă amăng thun anai; kơnong rơnoh prăk tuh pơ alin amăng sui thun hlâo kơ jao prăk le\ 39%.

 

Tơlơi ngă gun hloh [ơi tơring c\ar Daklak ră anai le\ bruă mă glăi lo\n pioh man pơkra. Bruă anai [uh lu anih amăng tơring c\ar. Ơi Lữ Ngọc Sinh, Khua Anom bruă wai lăng kơc\ăo bruă tuh pơ alin man pơdong ring bruă [ơi [on lan hăng tuh tia pơkra pơjing tơring c\ar Daklak.

 

Anai le\ sa amăng 2 anom bruă wai lăng rơnoh prăk tuh pơ alin lu hloh amăng tơring c\ar brơi thâo, anom bruă glăk bưp tơnap [ơi 2 kơc\ăo bruă anun le\ man pơkra Tơdron lak amăng plơi prong Buôn Hồ hăng jơlan N6 [ơi tơring glông Krông Buk, him lăng amra pơhrua dong prăk tuh pơ alin rơbêh 34 klai prăk.

 

Hơdôm kơc\ăo bruă anai, ră anai bruă duh glăi prăk mă lo\n mơnuih [on sang glăk ngă pơgiong. Yua anun tơdah truh blan 10 pơ anăp bruă duh prăk mă lo\n [u djơ\ hăng tơlơi rơkâo mơng ană plơi pla, [u hơmâo tơring glông tu\ yap amra rơkâo pơhrua dong prăk tuh pơ alin; bơ tơdah tu\ yap him lăng amra hơmâo prăk tuh pơ alin tui hăng tơlơi pơkă.

 

 

Tơlơi do\ gun amăng  bruă c\uk pơkra lo\n yơh ngă kơ Dak Lak kaih brơi prăk tuh pơ alin bruă kơnuk kơna

 

 

Tui hăng ơi Đinh Xuân Hà, Khua gơnong bruă kơc\ăo bruă hăng tuh pơ alin tơring c\ar Daklak, hro\m hăng hơdôm tơlơi tơnap tap amăng bruă mă glăi lo\n pioh man pokra, bruă kaih jao prăk tuh pơ alin amăng tơring c\ar ăt do\ gun mơn yua [u gơgrong mơng anom bruă tuh pơ alin hăng djop gơnong bruă amăng [on lan.

 

Anai le\ yua bruă pơblang aka [u klă; sa, dua kơc\ăo bruă kho\m pơdơi h^ kiăng pơplih glăi rơnoh prăk tuh pơ alin yua kiăng hơmâo dong prăk lơ\m pơphun man pơkra; hăng hơmâo hơdôm bruă pơđom glăi mơng hơdôm thun hlâo adih yua tơnap amăng bruă lo\n mơnai, tơnap c\uah pơtao mă yua amăng bruă man pơkra ring bruă:

 

Thun anai gơnong bruă wai lăng lo\n mơnai ăt hơmâo c\râo ba kiăng pơsir h^ hơdôm bruă amăng lo\n mơnai lơ\m man pơkra. Samơ\ ră anai bruă pơkôl mă lo\n [ơi [on lan do\ kaih, yua anun hơdôm anom bruă man pơkra kho\m hyu mă lo\n mơng pơko\n.

 

Lơ\m hyu mă lo\n kho\m pơkôl hăng mơnuih [on sang, gơnong bruă wai lăng lo\n mơnai sem lăng mơ-it Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar tu\ ư kah mơng dưi mă yua. Hro\m hăng anun kơ[ah c\uah le\ bruă ngă tơnap tap. Phrâo anai ako\ bruă mă yua hơdôm anih hơmâo c\uah ăt pok pơhai.

 

Pơtrut kơtang bruă jao prăk tuh pơ alin bruă c\ar, amăng 2 blan giăm anai, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak hơmâo mơ-it na nao hră pơ-ar hơdôm gơnong bruă, gong gai [on lan. Tui anun, r^m wo\t hrơi tơjuh hơdôm anom bruă kiăng pel e\p hăng lăi pơthâo tong ten bruă man pơkra.

 

Mơng anun, amăng blan 8, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar hơmâo pơplih h^ hro\ trun rơnoh prăk tuh pơ alin [ơi 95 kơc\ăo bruă kiăng kơ hơmâo lu [iă dong prăk tuh pơ alin [ơi hơdôm ring bruă phun kiăng ta` man pơkra giong.

 

Bruă jao glăi rơbêh 240 klai prăk brơi hơdôm ring bruă prong, hơdôm ring bruă pơkra [iă giong, ngă kơ tơring c\ar đ^ 11% mrô prăk jao tuh pơ alin pơhmu hăng blan hlâo anun.

 

Ơi Phạm Ngọc Nghị, Khua Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak, brơi thâo, anai le\ ano\ klă kiăng tơring c\ar gir run pơgiong bruă jao prăk tuh pơ alin man pơdong amăng thun anai.

 

Gir run 100% kiăng pel e\p tong ten r^m kơc\ăo bruă. Kơc\ăo bruă pơpă kiăng tuh pưo alin lu prăk kho\m lăi pơthâo brơi gơnong bruă kơc\ăo bruă hăng tuh pơ alin kiăng pơhrua nao rai prăk tuh pơ alin yua [u dưi jao trun.

 

Lăi tui anun kiăng kơ hơdôm gơnong bruă kiăng gơgrong đing nao pel e\p abih bang, amăng blan 9 anai kho\m pơsir h^ abih bruă pơhrua nao rai prăk mơng ring bruă tơnap ngă hơdai nao ring bruă pơko\n.

 

Hro\m hăng bruă pel e\p tong ten r^m kơc\ăo bruă kiăng ta` pơsir h^ tơnap tap hăng hmao tlôn pơhrua nao rai prăk tuh pơ alin djơ\ hăng tơlơi sit nik, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak ăt git gai hơdôm gơnong bruă kơsem min anăp nao pơjing hơdră tuh pơ alin lăp djơ\ kiăng ngă ako\ brơi hơdôm kơc\ăo bruă prap pok pơhai, kiăng pơsir h^ hơdôm ano\ aka [u klă amăng bruă anai.

Minh Huệ: C|ih – Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương